Sindicat

Ce este sindicatul?

Ce este un sindicat? Conform DEX, un sindicat este:

  1. O organizatie al carei scop este apararea intereselor profesionale, economice, etc ale membrilor ei;
  2. Totalitatea membrilor unui sindicat;
  3. Sediu al unei organizatii sindicale;
  4. O organizatie monopolista, mai dezvoltata decat cartelul, in cadrul careia intreprinderile membre isi mentin independenta in ceea ce priveste organizarea productiei, dar renunta la independenta comerciala, efectuand desfacerea produselor si uneori achizitionarea materiilor prime printr-un oficiu comun;

STATUTUL

SINDICATULUI  ,,FEROVIARUL DEVA”

CAPITOLUL I.

DISPOZITII GENERALE

Art.1

Sindicatul Feroviarul Deva este constituit in baza Legii 54/2003 , care in conformitate cu liberul consimtamant uneste membrii de sindicat din ramura M.C. de pe raza de activitate a R.C.I. Deva, C.C.P. Deva precum si din alte sectoare de activitate care respecta prevederile statutului Sindicatului Feroviarul Deva.

Art.2

Sindicatul Feroviarul Deva are personalitate juridica, statut propriu in conformitate cu prevederile legilor in vigoare. Principiile fundamentale ale organizarii si functionarii Sindicatului Feroviarul Deva sunt:

  1. 2.1. Unitatea de actiune sindicala, solidaritatea, democratia, exprimarea libera si respectul opiniilor alegerii democratice;

2.2. Independenta fata de organele locale ale puterii, administratiei de stat si de patronat.

Art.3

Sediul Sindicatului Feroviarul Deva este in Municipiul Deva , Jud. Hunedoara, strada Piata Garii  nr. 2 in cladirea statiei CFR Deva.

CAPITOLUL II.

SCOPUL SINDICATULUI

Art.4

Sindicatul Feroviarul Deva se constituie in vederea coordonarii si dirijarii eforturilor unite ale membrilor de sindicat, pentru apararea drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor de sindicat, ce decurg din Constitutie, Legislatia muncii in vigoare si prevederile Contractelor colective de  munca.

Art.5

In acest sens Sindicatul Feroviarul Deva va urmarii:

5.1. Apararea drepturilor membrilor de sindicat care decurg din Contractele colective de munca si legi, in fata organelor administrative, patronale ,de jurisdictie, de stat sau obstesti;

5.2. Colaborarea cu alte organizatii sindicale devotate ideii de aparare a drepturilor omului, democratiei si libertatiilor cetatenesti;

5.3. Asigurarea in permanenta a stabilitatii in serviciu a membrilor sai, respectarea programelor de securitate in munca, protectia muncii si protectie sociala conform cu legislatia;

5.4. Participarea prin reprezentantii sai la toate formele de analiza a locurilor de munca, a prevederilor inscrise in Contractele collective de munca, prticiparea la toate forurile care au ca obiectiv imbunatatirea raporturilor de munca dintre patronat sis indicate;

5.5. Asigurarea de activitati cultural- artistice si sportive;

5.6. Promovarea salariatiilor pe criterii de competenta si integritate morala;

5.7. Accesul conducerii Sindicatului Feroviarul Deva la instalatiile de telecomunicatii feroviare ;

5.8. Sa infiinteze si sa administreze in conditiile legii, in interesul membrilor sai de sindicat, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii sindicale, case de ajutor propri;

5.9. Sa sprijine material membrii sai in exercitarea profesiunii, sa tipareasca publicatii proprii;

5.10. Isi da acordul prin semnatura presedintelui asupra incadrarii salariatiilor, asupra desfacerii contractului colectiv de munca;

5.11. Initierea de activitati proprii prin care sa-si dezvolte patrimoniul.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL

Art.6

Patrimoniul Sindicatului Feroviarul  Deva se compune din:

6.1. Sediul Sindicatului Feroviarul Deva cu inventarul aferent luat in administrare si care va fi completat cu bunuri mobile si immobile pe parcurs;

6.2. Mijloace banesti provenite din cotizatia lunara;

6.3. Fondurile provenite din activitati propri;

6.4. Donatii din partea  unor personae fizice sau juridice romane sau straine;

6.5. Alte surse

6.6. Patrimoniul Sindicatului Feroviarul Deva este indivizibil si netransmisibil;

6.7. Fondurile sindicatului se folosesc conform B.V.C. pentru activitati organizatorice si administrative, ajutoare pentru membrii de sindicat, efectuarea de studii si cercetare, salarii si indemnizatii, activitati cultural sportive;

6.8. Cotizatia platita de membrii Sindicatului Feroviarul Deva va fi de 1% din venitul brut realizat si este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.7

Sindicatul Feroviarul Deva este constituit din salariati din transportul feroviar si din alte sectoare de activitate.

Art.8

Formele de conducere ale Sindicatului Feroviarul Deva sunt:

8.1. Conferinta;

8.2. Comitetul Director al sindicatului;

8.3. Biroul executiv.

Art.9

Conferinta este forul de conducere al sindicatului care se intruneste odata la 4 ani in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie in sedinte extraordinare. Convocarea se face cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii, de catre Comitetul Director. Norma de reprezentare este de 1 la 10 membrii de sindicat iar sedinta este statutar intrunita in prezenta a cel putin 2/3 din numarul de reprezentanti.

Alegerile se vor face prin vot secret sau vot deschis cu majoritatea simpla din numarul celor prezenti.

Art.10

Atributiile conferintei:

10.1. Alege o data la 4 ani membrii Biroului Executiv si valideaza componenta Comitetului Director;

10.2. Aproba statutul Sindicatului si modificarile lui;

10.3.Alege si valideaza Comisia de Cenzori;

10.4. Stabileste strategia Sindicatului pe urmatorii 4 ani;

10.5. Adopta rezolutii.

Art.11

Comitetul Director este forul de conducere al Sindicatului Feroviarul Deva cu character deliberative si decizional care organizeaza, promoveaza, armonizeaza si apara interesele membrilor de sindicat.

Este format din:

11.1. Membrii Biroului Executiv;

11.2. Reprezentantii desemnati de pe sectiile de circulatie.

Art.12

Comitetul Director se intruneste odata la 2 luni in sedinte ordinare si ori de cate ori este nevoie in sedinte extraordinare.

Convocarea se face de Presedinte sau Prim-vicepresedintele Sindicatului.

Comitetul Director are urmatoarele atributii:

12.1. Adopta ordinea de zi si reguli de procedura privind desfasurarea sedintelor propri;

12.2. Aproba in prima sedinta la inceputul fiecarui an Bugetul de Venituri si Cheltuieli a Sindicatului;

12.3. Actioneaza pentru realizarea obiectivelor prevazute in statut;

12.4. Valideaza sau anuleaza hotararile luate de Biroul Executiv;

12.5. Aplica sanctiuni ca: excluderea sau dupa caz revocarea;

12.6. Adopta hotarari sau decizii cu majoritatea simpla din voturile exprimate dar nu mai putin de jumatate plus unu din numarul membrilor Comitetului Director;

Art.13

Biroul Executiv este organul de conducere colectiva cu caracter deliberativ si decizional ce realizeaza conducerea operative a Sindicatului Feroviarul Deva.

Odata la 4 ani sau ori de cate ori este nevoie ( alegeri totale sau partiale) se alege Biroul Executiv alcatuit din:

13.1. Presedinte;

13.2. Prim-vicepresedinte;

13.3. 2 sau 3 Vicepresedinti pe domenii de activitate ( marfa, infrastructura,calatori )

13.4. Secretar General.

Art. 14

Biroul Executiv se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie la cererea oricarui membru al Sindicatului si adopta decizii cu majoritatea simpla.

Se considera intrunirea statutara cand sunt prezenti cel putin 2/3 din numarul de membrii.

Art.15

Biroul Executiv are urmatoarele atributii:

15.1. Adopta ordinea de zi a sedintelor;

15.2. Asigura organizarea si imbunatatirea Sindicatului Feroviarul Deva;

15.3. Decide asupra modului de rezolvare a problemelor care apar in derularea operative a prevederilor Contractului Colectiv de Munca;

15.4. Reprezinta Sindicatul in relatiile cu organele locale ale puterii de stat, cu patronatul, administratia si alte organe;

15.5. Convoaca sedintele Comitetului Director;

15.6. Stabileste structura obiectiva a Sindicatului si face propuneri de salarizare sau indemnizatii pentru propriu aparat;

15.7. Stabileste nivelul si structura ajutoarelor sociale, a cheltuielilor pentru activitati organizatorice proprii din veniturile stabilite prin B.V.C si modul de acordare a acestora.

Art.16

Presedintele are urmatoarele atributii:

16.1. Reprezinta Sindicatul in toate problemele pe care acesta le are cu alte Sindicate din transportul feroviar si cu reprezentantii altor Sindicate din afara CFR;

16.2. Raspunde de administrarea patrimoniului si mijloacele banesti ale Sindicatului si utilizarea lor corespunzatoare prevederilor B.V.C;

16.3. Convoaca sedintele Biroului Executiv si ale Comitetului Director;

16.4. Reprezinta Sindicatul impreuna cu Biroul Executiv in relatiile cu Conducerile Administrative ale Societatilor de Cale Ferata;

16.5. Ori de cate ori nu poate sa-si execute atributiile sau cand lipseste din activitatea profesionala ( concediu de odihna, concediu medical ) este inlocuit de drept de Prim-vicepresedinte care preia prerogativele Presedintelui.

Art.17

Prim-vicepresedintele Sindicatului are urmatoarele atributii:

17.1. Coordoneaza activitatiile menite sa duca la imbunatatirea conditiilor de munca, perfectionarea pregatirii profesionale;

17.2. Verifica si avizeaza dosarele membrilor de sindicat prezentate pentru Comisiile paritare;

17.3. Pregateste si propune Comitetului Director analize si planuri de activitate;

17.4.Rezolva problemele cu alte Sindicate, Federatii si Confederatii, afilieri, contestatii si sanctiuni;

17.5. Colaboreaza permanent cu Presedintele si Vicepresedintii Sindicatului;

17.6.Preia prerogativele Presedintelui  conform art.16.5.

Art.18

Vicepresedintii Sindicatului au urmatoarele atributii:

18.1. Reprezinta Sindicatul in relatiile cu Conducerile Administrative din Societatile de Cale Ferata pe care le reprezinta;

18.2. Initiaza periodic analize de lucru la fata locului, inspectii si controale la locul de munca care sa determine o imbunatatire a conditiilor si regimului de munca si o mai buna cunoastere a legislatiei de catre salariatii miscare-comercial.

18.3. Asigura colaborarea cu alte organizatii sindicale, delegatii si deplasari in teritoriu, relatii cu firme de stat si particulare.

Art.19

Secretarul General are urmatoarele atributii:

19.1. Asigura circulatia informatiilor de la Sindicat la Membrii de sindicat si invers;

19.2. Retine problemele ridicate de membrii de sindicat si le prezinta spre solutionare Biroului Executiv;

19.3. Asigura evidenta documentelor propri si realizeaza arhivarea acestora;

19.4.Urmareste si tine evidenta nominala  si statistica a membrilor de sindicat;

19.5. Urmareste si raspunde de modul in care se incaseaza cotizatia sindicala si cum se vireaza in proportie statutara in contul Sindicatului si Federatiei;

19.6. Prezinta la cererea oricarui membru de sindicat materiale si documente necesare pentru organizarea si imbunatatirea activitatii proprii.

Art.20

Comisia de cenzori alcatuita din 3 persoane este organul de control financiar al Sindicatului  si este aleasa de Conferinta sindicatului.

Se intruneste trimestrial si prezinta Comitetului Director rapoartele sale de activitate informand si Biroul Executiv de aspectele constatate in controalele efectuate.

Art.21

Structurile de conducere ale Sindicatului Feroviarul Deva vor fi retribuite sub forma de ajutor social stabilit anual de Biroul Executiv. Atunci cand se deplaseaza in interesul sindicatului se acorda o diurnal de deplasara echivalenta cu 10% din clasa 1 salarizare din Contractul Colectiv de Munca pe calea ferata.

Art.22

Membrilor organelor de conducere alese ale Sindicatului Feroviarul Deva li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor. Sunt interzise modificarea sau desfacerea contractelor individuale de munca atat ale reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatului, cat si a membrilor acestora, din initiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicala.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA ALEGERILOR, REVOCARI

Art.23

Alegerile se desfasoara conform prevederilor statutare si a Regulamentului de organizare si desfasurare a alegerilor. Alegerile se organizeaza din 4 in 4 ani.

In structurile de conducere ale sindicatului nu pot fi alese:

23.1 Persoane fara ocupatie sau care au suferit o condamnare de drept comun;

23.2 Persoane care detin functii de conducere in cadrul partidelor politice;

23.3 Persoane care pana la 22 Decembrie 1989 au detinut functii de conducere in fostul P.C.R.

23.4 Angajati care au functii de coducere in unitati ale caii ferate( sef statii, revizori de sector, instructori de statii, etc.).

23.5 Membrii de sindicat cu o vechime mai mica de 2(doi) ani in acest sindicat.

Art.24

Candidatura se depune numai pentru o singura functie.

Poate fi ales in Biroul Executiv orice membru care:

24.1 Probeaza prin caracterul sau deosebit o valoare intelectuala si ridicata, un simt civic si abnegatie pentru lupta sindicala si interesul colectiv;

24.2 Este desemnat, candidat si prezent la desfasurarea alegerilor si consimte sa fie tecut pe buletinele de vot.

Art.25

Eliberarea din functie se face prin:

25.1 Demisie;

25.2 Revocare;

25.3 Plecarea celui ales din structurile sindicale.

Art.26

Revocarea membrilor Biroului Executiv se poate face pentru:

26.1 Condamnari de drept comun;

26.2 Activitati antisociale si antisindicale;

26.3 Conduita imorala si incompetenta, la propunerea Biroului Executiv sau 1/3 din membrii Comitetului Director pe baza votului secret;

26.4 Pentru revocarea Presedintelui este necesar a se intruni votul de 2/3 din nimarul membrilor Comitetului Director;

26.5 Pentru revocarea celorlalti membrii ai Biroului Executiv este necesar a se intruni votul a jumatate +1 din numarul total al membrilor Comitetului Director.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE SINDICATULUI

ART.27

Sindicatul Feroviarul Deva este independent fata de organele de stat, partidele politice si conducerile administrative.

Sindicatul are urmatoarele drepturi:

27.1 Independenta in administrarea patrimoniului si gospodarirea fondurilor materiale;

27.2 Dreptul de organizare si stabilire a programului de actiuni;

27.3 Sa se afilieze la organizatii sindicale, profesionale locale, regionale, nationale si internationale;

27.4 Dreptul la mijloace de multiplicare, la organ de presa, statii radio-amplificare, afisaj;

27.5 Sa cheme in fata instantelor de judecata personae fizice sau juridice care prin actiunilor lor au lezat interesele sindicatului sau membrilor sai;

27.6 Dreptul de folosire a tuturor mijloacelor legale in lupta pentru apararea intereselor membrilor sai pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Art.28

Calitatea de membru al Sindicatului Feroviarul Deva sa dobandeste prin:

28.1 Inscriere in randul membrilor de sindicat prin depunere de adeziune;

28.2 Prin inscriere directa la complectarea actelor aditionale la Contractele individuale de munca

Art.29

Membrii Sindicatului Feroviarul Deva au urmatoarele drepturi:

29.1 Dreptul de a avea reprezentanti cu drept de vot in organele de conducere a Sindicatului, de a-si alege si revoca in mod liber reprezentantii conform statutului;

29.2 Dreptul de a fi ales in organele de conducere ale sindicatului si de alege aceste organe;

29.3 Dreptul de a folosi dotarile culturale si sportive ale Sindicatului;

29.4 Dreptul de beneficia fara discriminare de prestatiile sindicale gratuite sau cu plata asigurate de sindicat;

29.5 Dreptul de retragere din Sindicat fara a avea obligatia de a arata motivele;

29.6 Dreptul de a critica si de a-si sustine opiniile;

29.7 Dreptul la informare privind actiunile Sindicatului;

29.8 Dreptul de a fi aparati in fata conducerilor administratiilor feroviare la nivel regional si central in caz de incalcare a prevederilor Contractului Colectiv de Munca, Statutului Dosciplinar si Codului Muncii

Art.30

Membrii Sindicatului Feroviarul Deva au urmatoarele indatoriri:

30.1 Sa sustina sis a participle la activitatea sindicala;

30.2 Sa respecte disciplina sindicala;

30.3 Sa actioneze pentru hotararile si deciziile luate de forurile de conducere ale sindicatului;

30.4 Sa nu defaimeze si sa nu denigreze organele de conducere;

30.5 Sa nu contravina prin actiuni si fapte de natura sa aduca prejudicii intereselor majoritatii membrilor Sindicatului.

Art.31

In cazul nerespectarii de catre membrii de sindicat a prevederilor statutare ale Sindicatului, organelle de conducere prevad urmatoarele sanctiuni:

31.1 Atentionarea;

31.2 Suspendarea;

31.3 Excluderea sau dupa caz revocarea.

Art.32

Hotararile de sanctionare vor fi luate de catre:

32.1 Biroul Executiv privind atentionarea sau suspendarea;

32.2 Comitetul Director privind excluderea.

Ambele hotarari vor fi luate in prezenta celui invinuit.

CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE

Art.33

Sindicatul Feroviarul Deva nu poate fi dizolvat sau nu i se poate suspenda activitatea in baza unor acte de dispozitie ale autoritatilor administratiei publicer sau ale patronatelor. Dizolvarea Sindicatului Feroviarul Deva nu poate avea loc decat cu votul a 2/3 din membrii Conferintei membrilor de Sindicat.

Art.34

Prezentul statut a fost adoptat azi 14 Octombrie 2006
Legea nr. 168-1999 privind solutionarea conflictelor de munca

CCM-CNCFR

Contract-Colectiv-de-Munca-CN-CF-CFR-SA-2012-2013