PROIECT STATUT PERSONAL FEROVIAR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE

privind statutul personalului feroviar

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Prin personal feroviar, în sensul prezentului statut, se înţelege orice persoană fizică angajată cu contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată la o unitate cu specific feroviar cu capital majoritar de stat aflată în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Prin angajator se înţeleg toate unităţile cu specific feroviar aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 2. – Prin sistem feroviar se înţeleg societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române ca urmare a aplicării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi filialele acestora şi/sau instituţii ori organisme specializate ale Ministerului Transporturilor a căror activitate este aceea de a asigura formarea-calificarea, perfecţionarea-verificarea profesională periodică şi autorizarea personalului care efectuează activităţi specifice transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare.

Art. 3. – (1) Personalul feroviar cuprinde următoarele categorii:

a) personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

b) alte categorii de personal.

(2) Prin ordin al ministrului transporturilor se va stabili Lista funcţiilor personalului prevăzut la alin.1.

Art. 4. – Prezenta lege reglementează în mod unitar raporturile ce se stabilesc între angajator şi categoriile de personal feroviar în legătură cu drepturile, obligaţiile şi răspunderile personalului, din sistemul feroviar.

Art. 5. – Sistemul de salarizare pe baza căruia se fixează salariile individuale se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă la nivel de unităţi cu specific feroviar sau la nivel superior, după caz şi în baza contractului individual de muncă, cu excepţia funcţiilor pentru care, potrivit legii, salariul se stabileşte în alt mod.

 

CAPITOLUL II

ANGAJAREA, FORMAREA PERSONALULUI FEROVIAR, RECOMPENSE  ŞI ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ

 

Art. 6. – Angajările personalului feroviar se fac pe locuri vacante, potrivit legii, în condiţiile prevăzute în contractele colective de muncă aplicabile sistemului feroviar .

Art. 7. – Poate fi angajat, candidatul care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) să fie cetăţean român sau străin cu domiciliu în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

f) să aibă studii şi pregătirea adecvată pentru ocuparea funcţiei prevăzute;

g) să nu fi fost îndepărtat dintr-o profesie/funcţie din sistemul feroviar, printr-o măsură disciplinară, în ultimii 5 ani;

h) să nu fi beneficiat de drepturi de pensionare în condiţiile prezentului statut.

Art. 8. – Angajarea se face prin concurs, examen şi/sau altă formă de selecţie de către o comisie aprobată de organul care are competenţă de angajare.

Art. 9. – Angajarea se face în ordinea clasificării, conform rezultatelor obţinute. În cazul în care se obţin rezultate egale, membrii de familie (soţ, soţie, copii) ai angajaţilor sistemului feroviar au prioritate la ocuparea postului.

Art. 10. – Personalul feroviar care urmează a fi încadrat într-o funcţie de conducere, trebuie să efectueze o perioadă de probă  între 1 şi 3 luni. Dacă la sfârşitul perioadei de probă persoana s-a dovedit corespunzătoare, încadrarea va fi definitivă de la data încetării perioadei de probă.

Art. 11. – (1) Pentru asigurarea desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei trenurilor, de securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, persoanele care doresc să se angajeze în sistemul feroviar se pot forma profesional, prin Centrul Naţional de Calificare şi Instruire – CENAFER, şi prin furnizorii de formare profesională acreditaţi conform legii, pe baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Personalul feroviar utilizat în funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, trebuie verificat profesional periodic, în vederea confirmării competenţelor profesionale necesare exercitării atribuţiilor specifice postului pe care îl ocupă. Metodologia de verificare se aprobă prin ordinul ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În vederea formării continue a personalului propriu, societăţile comerciale din sistemul feroviar asigură, în mod gratuit, participarea la programe de formare profesională, conform legislaţiei muncii în vigoare.

Art. 12. – În cazul trimiterii angajatului la o şcoală sau curs de calificare sau perfecţionare, a căror durată este mai mare de 60 de zile într-un an calanderistic, în ţară sau în străinătate, cu scoatere din activitate, care se finalizează prin atestat sau certificat, se va încheia un act adiţional la contractul individual de muncă în care se prevede obligaţia agajatului de a lucra la sistemul feroviar respectiv, după absolvirea şcolii sau a cursului, o perioadă de 3 ani, precum şi obligaţia acestuia de a restitui cheltuielile făcute de sistemul feroviar în cazul în care contractul individual de muncă va fi desfăcut din iniţiativa lui sau din motive imputabile acestuia.

Art. 13. – Personalul din cadrul sistemului feroviar se încadrează în cinci categorii, cu respectarea coeficienţilor minimi de ierarhizare din Contractul Colectiv de Muncă la nivel naţional, definite în raport cu nivelul studiilor necesare pentru fiecare din aceste categorii:

Categoria A – studii universitare de lungă durată, încheiate, după caz, cu examen de licenţă sau examen de diplomă;

Categoria B – studii universitare de scurtă durată încheiate cu examen de absolvire;

Categoria C – studii medii liceale sau post liceale, absolvite cu diplomă;

Categoria D – studii la nivel de şcoală profesională sau ucenicie;

Categoria E – studii gimnaziale.

Art. 14. – Funcţiile personalului feroviar se clasifică în raport de următoarele criterii:

a) După natura competenţelor – personal de conducere şi personal de execuţie;

b) După cerinţele privind nivelul studiilor absolvite şi activităţile pe care funcţia le presupune:

– muncitori necalificaţi;

– muncitori calificaţi pe categorii;

– funcţii din activitatea de exploatare;

– funcţii de specialitate şi administrative;

– funcţii din activitatea de informatică;

– funcţii din activitatea de transport auto;

– funcţii din activitatea de circulaţie a mărfurilor, alimentaţie publică şi turism;

– funcţii din activitatea de formare, instruire şi verificare periodică profesională a personalului ce desfăşoară activităţi specifice transportului feroviar.

– alte funcţii pentru activităţile din sistemul feroviar aprobate prin ordin al ministrului transporturilor cu ocazia aprobării structurii organizatorice detaliate pentru toate unităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 15. – (1) Personalul feroviar se bucură de stabilitate în serviciu, neputând fi concediat decât cu respectarea prezentul statut şi în conformitate cu prevederile codului muncii.

(2) Competenţele emiterii actelor administrative privind modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al angajatului din sistemul feroviar se stabilesc prin decizia conducătorului unităţii sau a persoanei care are delegarea sa de atribuţii, în condiţiile legii, şi are loc:

a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru unităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, raportul de muncă încetează de drept, dacă legea nu prevede altfel;

b) la pierderea capacităţii de munca, în condiţiile legii;

c) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpa, pe baza aprobării conducătorului unităţii;

d) când, în urma reorganizării activităţii Ministerului Transporturilor sau a unei unităţi aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de angajatul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta sa fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi;

e) când s-a stabilit ca a fost încadrat în mod fraudulos în unitate, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistata ulterior;

f) ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare care prevede desfacerea contractului de muncă, potrivit art.36-art.40;

g) angajatul care a participat la programe de formare professională, conform legislaţiei muncii în vigoare, şi căruia i-au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lui este obligat sa restituie cheltuielile efectuate cu pregătirea sa din ultimul an.

Art. 16. – Personalul care se disponibilizează din sistemul feroviar şi filialele acestora va beneficia de plăţi compesatorii, în condiţiile legii.

Art. 17.- Personalul feroviar va fi recompensat, pecuniar sau material pentru fapte personale prin care s-au preîntâmpinat evenimente de cale ferată şi producerea unor pagube materiale.

 

CAPITOLUL III

DREPTURILE PERSONALULUI

 

Art. 18. – (1) Personalul feroviar  are următoarele drepturi :

a) să fie încadrat indiferent de rasa, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, dacă îndeplineşte, condiţiile generale prevăzute conform art.6-art.10, în conformitate cu art:13 şi art.14, dacă legea nu prevede altfel;

b) să primească salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii si sporuri, precum si premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă;

c) să fie promovat în funcţie, grad profesional, categorie de calificare, ca urmare a calităţilor, abilităţilor dovedite şi a studiilor absolvite în timpul desfăşurării activităţii, în limita posturilor disponibile;

d) la încadrarea activităţii în condiţii speciale de muncă, potrivit legii;

e) să beneficieze de concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri, concediu fără plată şi concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea imbolnavirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pana la 3 ani, îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege, conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă;

f) la asistenţă medicală gratuită în ţară, în caz de boală sau de accident, în condiţiile legii şi în străinătate prin încheierea de poliţe de asigurare de către angajator;

g) să primească indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală sau de accident de muncă;

h) să beneficieze de ajutoare şi alte drepturi băneşti în limita codului muncii şi a contractului colectiv de muncă;

i) să beneficieze de legitimaţii de călătorie gratuită în interes de serviciu şi în interes personal pe calea ferată dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel;

j) la uniformă, echipament specific, alocaţii pentru hrană, materiale igienico-sanitare, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente, în condiţiile legii;

k) să se adreseze unităţilor din sistemul feroviar prin petiţii şi sesizări, pe cale ierarhică, la care să li se răspundă în scris în termenul legal;

l) să beneficieze de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă;

m) la negocieri individuale ale Contractului Individual de Muncă precum şi la protecţia socială în cazul concedierilor colective;

n) la protecţia datelor cu caracter personal;

o) să primescă locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;

p) să beneficieze o dată pe an, de decontarea a 50 % din contravaloarea unui bilet de odihnă, tratament, sau recuperare;

r) să primescă indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege;

s) să beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport în cazul relocării în interesul serviciului, în alte localităţi ;

ş) la asigurare de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin lege ;

t) la tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în  situaţia în care acestea nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile legii;

ţ) să beneficieze de pensie, în condiţiile stabilite prin lege;

u) alte drepturi cum ar fi: ajutoare materiale de sărbătorile de Paşti şi Crăciun, precum şi de Ziua Feroviarilor, ajutor material în caz de deces a salariatului sau a membrilor de familie, ajutoare pentru naştere/înfiere copil minor, la căsătorie, tichete de masă în condiţiile legii, ajutor material pentru recuperarea forţei de muncă (prima de vacanţă), ale căror cuantumuri se stabilesc potrivit  codului muncii şi contractului colectiv de muncă.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h), j), r), s), t) şi u) se stabilesc prin contract colectiv de muncă la nivel de unitate cu specific feroviar aflată în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Art. 19. – Membrii familiei personalului feroviar (soţ, soţie, copil aflat în întreţinere), în funcţie de drepturile acordate prin contractele colectiv de muncă şi prin reglementările unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor beneficiază gratuit de:

a) asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, conform legii;

b) decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării personalului feroviar în interes de serviciu în altă localitate;

c) legitimaţii de călătorie gratuite pe calea ferată.

Art. 20. – În sensul prevederilor prezentei legi, familia personalului feroviar cuprinde soţul/soţia, copii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestuia.

Art. 21. – Copii angajatului decedat în urma unui accident la locul de muncă, şi care urmează o formă de învăţământ cu plată, vor beneficia, la cerere, de suportarea de către unitatea de cale ferată angajatoare a taxei de şcolarizare.

Art. 22. – Personalul feroviar pensionat şi soţia/soţul acestuia au dreptul la asistenţă medicală şi medicamente, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific transporturilor, şi au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte spaţii pentru odihnă şi agrement, proprii angajatorului.

Art. 23. – (1 Condiţiile privind pensionarea şi drepturile de pensii ale personalului din sistemul feroviar se stabilesc prin Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

                                                                                                                      CAPITOLUL IV

OBLIGAŢIILE PERSONALULUI FEROVIAR

 

Art. 24. – Personalul feroviar are obligaţia:

a) să îndeplinească la timp şi corect obligaţiile de serviciu stabilite prin fişa postului, regulamente, ordine şi instrucţiuni, dovedind o înaltă competenţă şi etică profesională;

b) să manifeste iniţiativă, simţ de răspundere şi grijă pentru folosirea, gospodărirea şi păstrarea integrităţii bunurilor deţinute de sistemul feroviar;

c) să nu lase fără supraveghere, în timpul programului de lucru, mijloacele de transport, maşinile şi instalaţiile în funcţiune, să le predea sau să le asigure în mod corespunzător, la terminarea programului de lucru;

d) să nu părăsească locul de muncă cu activitate continuă la terminarea programului de lucru, până la sosirea schimbului, iar în caz de neprezentare a schimbului, angajatul este obligat să anunţe pe şeful său ierarhic, pentru a se lua măsurile necesare;

e) să respecte regulile de acces în unitate, normele de securitate şi sănătate în muncă, şi să contribuie la preîntâmpinarea accidentelor de muncă;

f) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor şi pentru situaţii de urgenţă;

g) să se prezinte la examenele medicale psihologice şi profesionale periodice în cazurile şi condiţiile stabilite prin reglementările şi ordinele interne şi să comunice şefilor ierarhici, în timp util, cu privire la inaptitudinea medicală temporară; ;

h) să acţioneze pentru preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror fapte ce ar pune în pericol siguranţa circulaţiei;

i) să aplice normele privitoare la exploatarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare şi a mijloacelor de transport pe calea ferată ;

j) să respecte dispoziţiile şi reglementările cu privire la folosirea uniformei de serviciu, a mijloacelor şi echipamentelor  de protecţia muncii care le sunt încredinţate;

k) să păstreze secretul de stat/de serviciu/profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvaluirea acestora;

l) să respecte obligaţiile prevăzute de lege, instrucţiunile specifice activităţii feroviare, şi contractul colectiv de muncă şi regulamentul de ordine interioară precum sa îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesională;

m) în situaţii de calamităţi, catastrofe ori alte asemenea evenimente să se prezinte necondiţionat la locul de muncă la solicitarea şefului ierarhic;

n) să apere autoritatea, interesele şi patrimoniul sistemului feroviar;

o) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi de specialitate şi să cunoască şi să aplice corect legislaţia internă şi internaţională aplicabilă sistemului feroviar, reglementările, normele şi instrucţiunile specifice activităţii personalului ferioviar meţinând ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

r) să înştiinţeze de îndată  şeful ierarhic superior despre existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în activitatea locului de muncă, de natură să aducă prejudicii materiale, propunerea de măsuri pentru prevenirea unor asemenea situaţii;

s) să nu primească, să nu solicite, să nu accepte, direct sau indirect, ori să nu facă sa i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii de angajat din sistemul feroviar, daruri sau alte avantaje;

ş) să informeze de îndată structura de resurse umane a unităţii din care face parte despre dobândirea calităţii procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunţate împotriva sa;

t) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea pe care o are şi sa nu compromită, prin activitatea sa de serviciu sau privată, prestigiul funcţiei sau al unităţii aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, din care face parte;

ţ) să respecte toate măsurile referitoare la activităţile privind relaţia cu mass media iniţiate de conducerea Ministerului Transporturilor.

Art. 25. – În raporturile de serviciu cu publicul/clienţii, personalul feroviar va avea o conduită civilizată, o atitudine demnă şi va satisface cererile respective în conformitate cu legile, regulamentele şi instrucţiunile de serviciu, fără părtinire şi fără a pretinde sau a primi foloase sau alte avantaje.

Art. 26. – (1) Personalul feroviar se va prezenta la serviciu în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a obligaţiilor ce îi revin.

(2) Se interzice, în timpul serviciului, introducerea la locul de muncă a băuturilor alcoolice şi/sau a altor substanţe interzise de lege sau consumul lor, somnul sau părăsirea în mod nejustificat a locului de muncă.

Art. 27. – Personalul feroviar trebuie să cunoască şi să aplice legile, regulamentele, instrucţiunile şi ordinele referitoare la serviciul pe care îl îndeplineşte, conformându-se acestora. Invocarea necunoaşterii lor nu constituie motiv de exonerare de răspundere.

Art. 28. – Personalul feroviar cu funcţii de conducere are următoarele obligaţii:

a) să aducă la cunoştinţa personalului din subordine obligaţiile şi răspunderile ce le revin, organizând instruirea, astfel încât să se asigure condiţiile pentru însuşirea corectă şi integrală a instrucţiunilor de serviciu şi a reglementărilor specifice locului de muncă şi prevenirea evenimentelor de cale ferată;

b) să ia măsuri pentru ca personalul din subordine să cunoască şi să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern al unităţii sau, după caz, subunităţii.

c) să dea dispoziţii, în conformitate cu prevederile legale şi instrucţiunile de serviciu, în limita competenţei lor, să pretindă şi să controleze executarea întocmai şi la timp a acestora, să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect, fără a leza onoarea şi demnitatea angajaţilor din subordine, să răspundă pentru legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor;

d) să se poarte faţă de subalterni cu respect, fară discriminări bazate pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, apartenenţa sindicală;

e) să asigure condiţiile pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului, precum şi verificarea periodică a cunoştinţelor profesionale ale acestuia;

f) să ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de sănătate şi securitate în muncă şi să urmărească respectarea reglementărilor din domeniu, de către toţi salariaţii, care vor fi instruiţi periodic în acest sens;

g) să ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă;

h) să organizeze activitatea de apărare împotriva incendiilor, asigurând dotarea necesară şi sistemul de alarmare pentru cazurile de intervenţie;

i) să organizeze paza şi să urmărească respectarea regulilor de acces în unitate sau subunitate.

Art. 29. – (1) Personalul feroviar este obligat să execute întocmai ordinele superiorilor, să manifeste în toate situaţiile, respect şi disciplină faţă de aceştia, pe toate treptele ierarhice;

(2) In cazul unui ordin scris sau verbal, care este contrar legilor, regulamentelor, instrucţiunilor sau altor ordine în vigoare, angajatul este obligat să atragă atenţia de îndată şi în scris celui care a dat ordinul, pretinzând o confirmare scrisă;

(3) Dacă persoana ce ocupă o funcţie ierarhic superioară menţine ordinul scris pe care l-a dat sau îl confirmă în scris pe cel verbal, angajatul care l-a primit va trebui să-l îndeplinească pe răspunderea celui care l-a dat, cu excepţia acelor ordine care pun în pericol iminent siguranţa circulaţiei, viaţa sau sănătatea personalului, cazuri  în care ordinul nu va fi executat, ci se va raporta de îndată şefului ierarhic superior celui care a dat ordinul. Acesta va analiza imediat cazul respectiv şi va lua măsurile de prevenire, precum şi cele disciplinare corespunzătoare;

(4) Dacă, în cazurile menţionate la alin.(2) şi (3), angajatul nu atrage atenţia persoanei ce ocupă o funcţie ierarhic superioară în scris, rămâne răspunzător de toate.

 

CAPITOLUL V

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ŞI SANCŢIUNI

SECTIUNEA I

Abateri disciplinare

 

Art. 30. – Constituie abatere disciplinară şi va fi cercetată şi sancţionată potrivit prezentului statut şi legislaţiei în vigoare, orice acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către angajat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Art. 31. – Angajaţilor nu li se poate aplica pentru o faptă care constituie abatere disciplinară, decât o singură sancţiune, chiar dacă cu acest prilej au fost încălcate mai multe obligaţii de serviciu.

Art. 32. – La aplicarea sancţiunilor disciplinare, se va ţine seama obligatoriu de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii,  comportarea generală la serviciu a personalului feroviar, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare .

Art. 33. – Se consideră abateri disciplinare următoarele fapte săvârşite de către angajaţi:

a) încălcarea regulilor prevăzute de legi, ordine, instrucţiuni, dispoziţii, regulamente, reglementări şi procese tehnologice privind activitatea la calea ferată, prin neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;

b) neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor;

c) înstrăinarea sau degradarea de bunuri sau valori sub orice formă din patrimoniul unităţii, precum şi a celor încredinţate la transport sau aflate în custodia acesteia;

d) nerespectarea programului de lucru stabilit, a ordinii şi curăţeniei la locul de muncă, nerespectarea regulamentului de consemn, părăsirea locului de muncă fără aprobare, şi absentarea nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;

e) refuzul de a participa la cursurile la care sunt propuşi pentru formarea profesională;

f) organizarea sau executarea unei operaţiuni ori lucrări, darea unei dispoziţii pentru executare, care au condus sau ar fi putut conduce la împiedicarea desfăşurării normale a activităţii feroviare, a funcţionării instalaţiilor, avarierii materialului rulant, a căii sau a instalaţiilor, la pagube materiale ori evenimente de cale ferată, la pagube materiale a unităţii din care face parte sau a patrimoniului Ministerului Transporturilor;

g) încălcarea regulilor privind activităţile de securitate şi sănătate în muncă şi a mediului, de apărare împotrva incendiilor, accesul în unităţi şi subunităţi, de păstrare a secretului de stat şi de serviciu, după caz;

h) introducerea la locul de muncă a băuturilor alcoolice şi/sau a altor substanţe interzise de lege sau consumul lor, precum şi prezentarea la serviciu în condiţii necorespunzătoare efectuării acestuia;

i) absentarea nemotivată la examinări medicale, psihologice şi profesionale, potrivit programărilor stabilite;

j) neinformarea şefilor ierarhici, de către salariaţii cu atribuţii de serviciu specifice, asupra deficienţelor  cu urmări în funcţionarea instalaţiilor, utilajelor, mijloacelor de transport sau activităţii unităţii, în limita instrucţiunilor, prescripţiilor şi specificaţiilor tehnice;

k) neîndeplinirea atribuţiilor specifice de către personalul cu sarcini de organizare, instruire şi control în activitatea unităţii;

l) organizarea, participarea sau înlesnirea în unităţi sau în subunităţi  de acţiuni cu caracter politic sau manifestări contrare prevederilor legale;

m) comunicarea de date nereale în legătură cu producerea evenimentelor de cale ferată sau omiterea informării privind producerea acestor evenimente;

n) încălcarea regulilor de comportare în relaţiile cu publicul;

o) încălcarea secretului de serviciu şi confidenţialităţii datelor cu un asemenea caracter;

p) încălcarea prevederilor  legale referitoare la organizarea sau participarea la concurs în scopul promovării în funcţie sau în grad a persoanelor care îndeplinesc condiţiile;

q) neaplicarea prevederilor din instrucţiuni şi reglementări privind realizarea veniturilor unităţii;

r) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiii stabilite prin lege;

s) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor unei persoane;

t) alte sarcinii stabilite prin fişa postului, prin regulamentul de ordine interioară sau prin contractul individual de muncă.

 

 

SECTIUNEA II

  Sancţiuni disciplinare

 

Art. 34. – (1) Sancţiunile generale care pot fi aplicate angajatului pentru abaterile disciplinare săvârşite sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pentru o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) Sancţiunile speciale care pot fi aplicate personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei trenurilor, sunt:

a) retragerea disciplinară, pe o perioadă de 1-6 luni, din funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei trenurilor, şi trecerea într-o funcţie pe un nivel inferior, corespunzătoare pregătirii profesionale, în aceeaşi sau în altă localitate;

b) înlocuirea disciplinară din funcţii a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei trenurilor şi trecerea în altă muncă corespunzătoare pregătirii profesionale, în aceiaşi sau în altă localitate.

Art. 35. – Înlocuirea disciplinară din funcţie şi trecerea într-o altă funcţie pe un nivel inferior corespunzătoare pregătirii profesionale potrivit art.34 alin. (2) lit. b), se aplică personalului care se face vinovat de abateri grave sau repetate. Persoana care are competenţă de angajare va putea dispune ca, după expirarea unei perioade de cel puţin 6 luni, cel sancţionat să revină în funcţia ocupată anterior, în urma unei examinări profesionale.

Art. 36. – (1) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă se aplică angajatului care a săvârşit o abatere foarte gravă prin efectul produs sau pe care l-ar fi putut produce asupra bunului mers al unităţii feroviare, subunităţii sau filialei, ori care a încălcat în mod repetat obligaţiile sale de muncă.

(2) Următoarele abateri pot fi sancţionate direct cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă:

a) fapte care au produs sau puteau produce accidente, evenimente de cale ferată, deranjamente, avarii sau deteriorări cu consecinţe grave privind siguranţa transporturilor;

b) părăsirea fără aprobare a locului de muncă legat de siguranţa circulaţiei;

c) sustragerea sub orice formă de bunuri sau valori aparţinând unităţii sau încredinţate la transport, precum şi a celor aflate în custodia acesteia;

d) pretinderea sau  primirea de bani sau orice alte avantaje care  nu se cuvin sau acceptarea promisiunii unor foloase necuvenite  de către angajat, pentru orice fel de serviciu, de orice natură în legătură cu activitatea sa;

e) prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi/sau a altor substanţe interzise de lege, introducerea la locul de muncă a băuturilor alcoolice şi/sau a altor substanţe interzise de lege şi consumarea lor;

f) nerealizarea, din culpă, a sarcinilor de serviciu privind încasarea veniturilor agentului economic;

g) absentarea nemotivată de la serviciu, conform regimului de muncă, echivalent a 3 zile de lucru, consecutiv sau 5 zile pe an;

h) organizarea sau înlesnirea de acţiuni cu caracter politic în cadrul unităţii sau subunităţii.

Art. 37. – Enumerarea abaterilor disciplinare de la art.33 şi art.34 alin. (2) nu este limitativă, sancţiunile disciplinare putându-se aplica şi pentru nerespectarea altor obligaţii de serviciu stabilite prin fişele posturilor şi regulamentul intern al unităţii din cadrul sistemului feroviar aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Art. 38. – (1) Personalul feroviar care ocupă prin numire funcţii de conducere pot fi revocaţi (eliberaţi) din funcţie pe criterii de competenţă profesională, chiar şi după ce a avut loc definitivarea pe post, numai după o evaluare prealabilă conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă şi prin regulamentul intern, fără a se considera aceasta, ca o înlocuire disciplinară din funcţie;

(2) Revocarea (eliberarea) din funcţie se face în baza unei dispoziţii scrise a organului care l-a numit pe post, potrivit  competenţei, asigurându-se angajatului, un alt post corespunzător pregătirii profesionale, cu o salarizare cel mult la nivelul gradului profesional deţinut anterior;

(3) Împotriva măsurii prevăzută la alin. (1), angajatul poate face contestaţie, la instanţa judecătorească competentă, în termenul legal.

 

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA  III 

Cercetarea abaterilor disciplinare şi procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare

 

Art. 39. – Pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare se va face o cercetare disciplinară prealabilă a faptei de către conducătorul unităţii sau subunităţii, conducătorii ierarhici superiori acestuia, organele de control în exercitarea atribuţiilor lor sau persoanele împuternicite în acest scop, după caz.

Art. 40. – În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, angajatul va fi convocat în scris de secretariatul consiliului de disciplină să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

Art. 41. – Neprezentarea angajatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la art.40, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Art. 42. – Atunci  când angajatul cercetat refuză sau se sustrage de a da nota de relaţii, faptele se consemnează într-un proces-verbal, încheiat în prezenţa a doi martori, înregistrându-se refuzul sau împrejurările care au împiedicat luarea notei de relaţii.

Art. 43. – (1) În cursul cercetărilor se vor administra şi analiza toate dovezile necesare pentru stabilirea completă şi exactă a faptelor care constituie abateri disciplinare şi a împrejurărilor în care au fost săvârşite. Angajatul supus cercetării are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. La solicitarea angajatului, atunci când este membru de sindicat, acesta poate fi asistat de către un reprezentant al sindicatului;

(2) Pentru stabilirea exactă a situaţiei de fapt, se pot lua relaţii pe bază de notă de relaţii sau declaraţie scrisă de la orice persoană care poate da lămuriri asupra faptelor şi împrejurărilor ce formează obiectul abaterilor cercetate.

Art. 44. – În cazul în care cercetările s-au efectuat de către organul competent a aplica sancţiunea, constatările şi concluziile acestuia vor fi consemnate într-un  raport de cercetare pe baza căruia se va aplica sancţiunea. Atunci când competenţa de aplicare a sancţiunii aparţine altor persoane decât cele care au făcut cercetarea, dosarul de cercetare se va înainta persoanei competente pentru aplicarea sancţiunii.

Art. 45. – (1)  În cazul în care angajatorul a făcut plângere penală împotriva unui angajat sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, conducătorul unităţii sau al subunităţii cu competenţe de angajare îl va putea suspenda din funcţie, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;

(2) Dacă se constată nevinovăţia angajatului suspendat din funcţie, angajatorul are obligaţia să îl reintegreze pe funcţia avută şi să îl despăgubească cu drepturile băneşti de care a fost lipsit pe timpul suspendării din funcţie.

Art. 46. – (1) Cercetarea faptelor care au avut ca rezultat producerea evenimentelor de cale ferată se face de către organele competente, conform instrucţiunilor specifice şi a prevederilor legale în vigoare;

(2) Reprezentantul sindicatului are dreptul să asiste la cercetarea persoanelor membrii de sindicat, la solicitarea celor cercetaţi, însă lipsa acestuia nu va împiedica începerea şi respectiv continuarea acestor cercetări.

Art. 47. – La stabilirea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de următoarele :

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;

b) gradul de vinovăţie a angajatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a angajatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art. 48. – Abaterile disciplinare săvârşite de angajat pe timpul detaşării în altă localitate, se sancţionează de către angajatorul la care a fost detaşat, cu excepţia retrogradării în funcţie sau categorie în aceeaşi profesie pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile, retragerii disciplinare din funcţie pe o perioadă de 1-6 luni şi înlocuirii disciplinare din funcţie, precum şi desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă, care se fac de către unitatea/subunitatea/instituţia/filiala feroviară care l-a angajat, la propunerea conducerii unităţii unde a fost detaşat.

Art. 49. – Când pentru aceeaşi ori mai multe abateri aflate în strânsă legătură, au fost cercetate mai multe persoane cu funcţii diferite sau din subunităţi diferite din sistemul feroviar, a căror vinovăţie a fost stabilită, sancţiunile se aplică de către conducătorul competent să sancţioneze persoana cu funcţia cea mai mare.

Art. 50. – (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. După trecerea acestui termen, abaterile disciplinare nu mai pot fi sancţionate, cu excepţia faptelor care au făcut obiectul unei anchete penale începute înaintea expirării acestor termene sau a producerii incapacităţii temporare de muncă a angajatului în cauză înaintea sau în timpul cercetării abaterii disciplinare, situaţii în care termenele de cercetare şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare sunt suspendate;

(2) Cel din vina căruia nu s-au  putut lua la timp măsurile disciplinare, răspunde de neluarea acestora;

(3) Decizia de sancţionare disciplinară va fi comunicată celui în cauză în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data  emiterii ei şi produce efecte de la data comunicării;

(4) În decizia de sancţionare disciplinară se va indica instanţa competentă să soluţioneze contestaţia şi termenul de introducere a contestaţiei, respectiv 30 de zile de la data comunicării deciziei de sancţionare.

Art. 51. – Sancţiunea disciplinară nu exclude răspunderea patrimonială, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

Art. 52. – Sancţiunile disciplinare se aplică sau, după caz, se propun de către organele de conducere, şefii de compartimente, organele de control sau conducătorii ierarhici superiori, conform prevederilor legale in vigoare .

Art. 53. – Conducătorul societăţii/instituţiei poate dispune aplicarea sancţiunilor disciplinare stabilite prin prezentul statut oricărui angajat, în condiţiile prevederilor acestuia.

Art. 54. – În cazul în care sancţiunile disciplinare sunt aplicate  de către conducătorii ierarhici superiori, comunicarea şi aplicarea acestora se fac prin serviciile cărora le revin asemenea atribuţii potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.

Art. 55. – Sancţiunile disciplinare sunt executorii de îndată ce au fost comunicate, chiar dacă împotriva lor s-a făcut contestaţie. Toate sancţiunile rămase definitive vor fi trecute în fişa sau dosarul personal al celui sancţionat.

Art. 56. – (1) Sancţiunea disciplinară aplicată unui angajat, cu excepţia desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă, se consideră a nu fi fost luată dacă, timp de un an de la executarea ei, persoana nu a mai săvârşit altă abatere;

(2) Ştergerea sancţiunii disciplinare nu priveşte efectele băneşti ale acesteia;

(3) Ridicarea sancţiunii se consemnează în fişa sau dosarul personal al celui sancţionat.

 

 

SECTIUNEA IV

 Căile de atac

 

Art. 57. – Sancţiunile disciplinare aplicate personalului unităţii feroviare pot fi contestate la consiliul de disciplină, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării.

Art. 58. – Consiliul de disciplina se organizează şi funcţionează în centralul unităţii feroviare.

Art. 59. – Consiliul de disciplină al societaţii/instituţiei feroviare este format din cinci membrii din care doi consilieri juridici , doi specialişti cu grad profesional şi funcţie cel puţin la nivelul persoanei cercetate şi un reprezentant al sindicatului propus de  organizaţiile sindicale reprezentative.

Art. 60. – Secretariatul consiliului de disciplină al unităţii feroviare este asigurat de către compartimentul de resurse umane al societăţii/instituţiei feroviare.

Art. 61. – Contestatarul are dreptul să cunoască în întregime actele aflate la dosarul cauzei şi să solicite probe în apărare.

Art. 62. – În faţa consiliului de disciplină contestatarul are dreptul să fie asistat de un reprezentant al sindicatului din care face parte sau un apărător competent ales dintre angajaţii societăţii/instituţiei .

Art. 63. – Ascultarea celui în cauză şi consemnarea susţinerilor sale sunt obligatorii.

Art. 64. – Consiliul de disciplina al societăţii/instituţiei feroviare soluţionează contestaţia formulată  împotriva deciziei de sancţionare, cu citarea părţilor, putând hotărî menţinerea, înlocuirea sancţiunii cu una mai uşoară sau anularea sancţiunii aplicate. Hotărârea consiliului de disciplină se pronunţă cu majoritate de voturi si se comunica părţilor în termen de 10 zile de le pronunţare.

Art. 65. – Consiliul de disciplină se pronunţă prin decizie motivată şi se comunică atât celui în cauză, cât şi  societăţii/instituţiei.

Art. 66. – Hotărârea consiliului de disciplină poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la pronunţarea hotărârii, la tribunalul în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, ori, după caz sediul,  în termen de 30 de zile de la pronunţarea hotărârii.

 

 

SECŢIUNEA V 

 Dispoziţii Finale 

 

Art. 67. – Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii.

Art. 68. – (1) Articolele 11 (3), 16, 17, 18 (p, ş, t, u); 19 (a,b); 21; 22; 23; 24 (2) vor intra în vigoare când vor exista sume cu destinaţia respectivă în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din sistemul feroviar, precum şi în bugetul Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii;

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi prevederile referitoare la personalul feroviar din Decretul nr. 360/1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unităţile de transporturi, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Un gând despre “PROIECT STATUT PERSONAL FEROVIAR

  1. Pandele Costel, Slobozia

    Este cel mai prost ”PROIECT STATUT PERSONAL FEROVIAR” pe care l-am citit si studiat .Observ in continuare ca nu se face diferența intre ”conditii normale de munca” si ”munca la siguranta circulatiei”. Citind acest statut, din postura unui angajat care lucreaza la siguranta circulatiei,observ ca avem foarte multe obligatii, drepturi mai putine in aceleasi conditii ”normale” de munca de ani si ani de zile. Nu sunt de acord cu articolul 23,1 (Legea Anastase) deoarece suntem considerati la fel ca tamplarii, frizerii, oamenii de servici,etc, care lucreaza in conditii normale si nu la ”siguranta circulatiei”. Acest statut se vede ca este facut pentru cei de la TESA. Noi, palmasii, avem numai obligatii si examinari de dat!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s