003-HOTARÂRE a GUVERNULUI pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate si pe reţeaua de transport cu metroul din Romania

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de investigare a
accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a
siguranţei feroviare pe căile ferate si reţeaua de transport a metroului din România
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, ale capitolului V – art. 21, alin. (4)
şi (6) – din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară şi al art. 3, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru apeluri
de urgenta 112, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.2, pct.1 din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. – (1) Se aprobă Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de
dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport a
metroului din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – (1) Prevederile Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de
dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport a
metroului din România se aplică Autorităţii Feroviare Române – AFER şi următorilor operatori
economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sau cu metroul:
a) administratorului (administratorilor) de infrastructură feroviară;
b) gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă;
c) operatorilor de transport feroviar;
d) operatorului economic care efectuează operaţiuni de transport cu metroul;
d) operatorilor economici care deţin, în proprietate, în leasing sau cu chirie, linii ferate
industriale racordate la infrastructura feroviară publică şi/sau la infrastructura feroviară privată
deschisă circulaţiei publice;
e) operatorilor economici care deţin, în proprietate sau cu chirie, vehicule feroviare care
circulă pe infrastructura feroviară;
f) operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe şi adiacente transportului feroviar.
(2) Pe liniile ferate de peage din România prevenirea şi investigarea accidentelor şi a
incidentelor se face în conformitate cu prevederile acestei hotărâri şi ale convenţiilor bilaterale la
care România este parte.
(3) În cazul transportului urban pe şine şi a altor sisteme de transport uşor pe şină se pot aplica
prevederile prezentului regulament, integral sau parţial, în baza unui protocol aprobat prin ordin
comun al autorităţii publice centrale responsabile cu transportul feroviar şi al autorităţii publice
locale implicate.
Art.3. – (1) În toate cazurile, traficul feroviar are prioritate de trecere. Este interzis să se
traverseze calea ferată prin alt loc decât cel amenajat special în acest scop.
2
(2) Participanţii la traficul rutier care doresc să se angajeze într-o traversare a căii ferate printro
trecere la nivel au obligaţia de a se asigura şi de a ceda prioritatea de trecere oricărui vehicul
feroviar. În acest caz, operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sunt
exoneraţi de răspundere privind accidentele ce s-ar întâmpla la trecerile la nivel.
(3) Pentru fluidizarea traficului feroviar in cazul in care, ca urmare a accidentului la o trecere
la nivel nu sunt inregistrate victime omenesti sau accidentati si daca sunt indeplinite conditiile
tehnice si operationale, trenul isi poate continua mersul.
Art.4. – (1) Organismul de Investigare Feroviar Român, organism permanent şi independent
care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare Române – AFER, este însărcinat cu investigarea
accidentelor feroviare şi asigură investigatorul principal pentru incidentele produse în circulaţia
trenurilor şi dispune de resursele necesare pentru aceasta.
(2) Pentru fiecare accident sau incident Organismul de Investigare Feroviar Român asigură
resursele corespunzătoare desfăşurării investigaţiei. Resursele pot fi obţinute din interiorul sau din
exteriorul Organismului de Investigare Feroviar Român, în funcţie de caracterul accidentului sau
incidentului de investigat.
(3) Activitatea de investigare desfăşurată de Organismul de Investigare Feroviar Român va fi
finanţată integral din venituri extrabugetare obţinute de Autoritatea Feroviară Română – AFER prin
convenţii încheiate cu operatorii economici nominalizaţi la art. 2, alin. (1), pe bază de tarife
stabilite de consiliul de conducere al acestei instituţii publice şi aprobate de Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii. Tarifele stabilite vor acoperi cheltuielile de funcţionare ale
Organismului de Investigare Feroviar Român, indiferent de numărul de accidente/incidente
feroviare produse, precum şi cheltuielile pentru expertize, colaborări externe, probe, determinări şi
altele asemenea.
Art. 5. – (1) Se desemnează Autoritatea Feroviasră Română – AFER ca agenţie specializată de
intervenţie, care are obligaţia să acţioneze în cazul apelurilor de urgenţă, în situaţia unui accident
sau incident feroviar.
(2) În cadrul Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română, organism independent în structura
Autorităţii Feroviare Române – AFER, va funcţiona un dispecerat permanent cu atribuţii de
preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă – 112.
Art.6. – Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducerile operatorilor economici
care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sau cu metroul vor asigura instruirea şi examinarea
întregului personal interesat din prevederile Regulamentul de investigare a accidentelor şi a
incidentelor feroviare, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe
reţeaua de transport a metroului din România.
Art.7. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ordinul ministrului transporturilor nr.
210 din 14.03.2000 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru prevenirea şi cercetarea accidentelor şi
evenimentelor feroviare – 003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.223 la data de
22.05.2000 se abrogă, iar Ordinul ministrului transporturilor, lucrărilor publice şi locuinţei nr. 1852
din 11.11.2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru prevenirea şi cercetarea accidentelor şi
evenimentelor feroviare la metrou – 003 M, precum şi orice altă prevedere contrară îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.8. – Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PRIM-MINISTRU
Emil BOC
1
ANEXĂ
REGULAMENT
de investigare a accidentelor şi a incidentelor,
de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei pe căile ferate
şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
CAPITOLUL I
Obiectul şi domeniul de aplicare
al regulamentului, definirea accidentelor şi incidentelor
SECŢIUNEA 1
Obiectul şi domeniul de aplicare al regulamentului
Art.1. – Prezentul regulament stabileşte modul în care se desfăşoară activitatea de
investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare, în
operaţiunile de transport pe căile ferate sau pe reţeaua de transport cu metroul din România.
Art.2. – (1) Prin operaţiuni de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul
se înţelege orice deplasare de persoane şi/sau bunuri realizată cu vehicule feroviare de către
operatorii economici, precum şi serviciile adiacente sau conexe acestora.
(2) Serviciile adiacente sunt activităţile care au ca obiect:
a) asigurarea desfăşurării în siguranţă a transportului pe căile ferate şi pe reţeaua de
transport cu metroul;
b) asigurarea condiţiilor tehnice constructive, de întreţinere şi de exploatare a
infrastructurii şi instalaţiilor feroviare, precum şi ale vehiculelor care circulă pe căile
ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul.
(3) Serviciile conexe sunt activităţile care se desfăşoară în legătură nemijlocită cu sau în
timpul transportului feroviar.
Art.3. – (1) Operaţiunile de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul
trebuie să se desfăşoare în condiţii de siguranţă feroviară.
(2) Siguranţa feroviară este conceptul potrivit căruia operaţiunile de transport pe căile ferate
şi pe reţeaua de transport cu metroul trebuie să se desfăşoare fără pericol pentru persoane, pentru
bunurile şi mărfurile încredinţate la transport, pentru vehiculele feroviare, pentru infrastructură,
precum şi pentru mediul înconjurător.
Art.4. – Personalul Autorităţii Feroviare Române, denumită în continuare AFER şi al
operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de
transport cu metroul, este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului
regulament, potrivit funcţiei pe care o deţine.
Art.5. – (1) Siguranţa feroviară se realizează prin aplicarea şi respectarea de către toţi
operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, a actelor normative şi a
reglementărilor specifice sistemului de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu
metroul, care cuprind cerinţe obligatorii de siguranţă feroviară, denumite în continuare norme
naţionale de siguranţă feroviară. Nivelurile de siguranţă care trebuie atinse sunt exprimate prin
criterii de acceptare a riscului şi definite de obiectivele de siguranţă comune.
(2) Normele naţionale de siguranţă feroviară cuprind prevederi referitoare la:
a) obiectivele şi metodele de siguranţă feroviară naţionale cuprinse în reglementările
specifice;
b) cerinţele aplicabile sistemelor de demanagement al siguranţei feroviare, certificării şi
autorizării de siguranţă;
c) cerinţele privind construirea, autorizarea punerii în funcţiune, repararea şi
2
întreţinerea elementelor infrastructurii specifice căii ferate şi transportului cu
metroul;
d) cerinţele privind construirea, autorizarea punerii în funcţiune şi introducerea în
circulaţie, repararea şi întreţinerea vehiculelor, noi sau modificate, după caz;
e) cerinţele referitoare la personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei privind
calificarea, instruirea, autorizarea, verificarea periodică din punct de vedere
profesional, şi examinarea medicală şi psihologică, conform reglementărilor
specifice;
f) cerinţele privind schimbul de vehicule feroviare între operatorii economici pe care
aceştia le deţin, sistemele de înregistrare a respectivelor vehicule feroviare şi
cerinţele aplicabile procedurilor de încercare pentru acestea;
g) modul de exploatare a reţelei feroviare, inclusiv regulile referitoare la sistemele de
semnalizare şi gestionare a traficului cuprinse în reglementările specifice;
h) cerinţele aplicabile personalului cu responsabilităţi în siguranţa feroviară, inclusiv
criteriile de selecţie, autorizare, şi atestare (dacă este cazul);
i) prevenirea şi investigarea accidentelor şi incidentelor;
j) normele de stabilire a unor cerinţe privind normele interne suplimentare de
exploatare care trebuie stabilite de operatorii economici.
SECŢIUNEA a 2- a
Definirea accidentelor şi incidentelor
Art.6. – În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) accident – un eveniment neprevăzut, nedorit sau neintenţionat ori un lanţ specific de
asemenea evenimente, care are consecinţe dăunătoare. Accidentele se împart în
următoarele categorii distincte: coliziuni, deraieri, accidente la treceri de nivel,
accidentări ale persoanelor produse de materialul rulant în mişcare, incendii şi altele;
b) accident grav – orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducând la decesul a cel puţin o
persoană sau la vătămarea gravă a 5 sau mai multe persoane ori producând pagube
importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului şi orice alt accident
similar cu un impact evident asupra reglementării siguranţei feroviare sau asupra
gestionării siguranţei;
c) pagube importante – pagubele care pot fi evaluate imediat de organismul de
investigare la un total de cel puţin 2 milioane euro;
d) incident – orice eveniment, altul decât un accident sau un accident grav, asociat cu
exploatarea trenurilor şi afectând siguranţa în exploatare;
e) decedat – persoană la care a survenit decesul ca urmare a vătămării sale în accident,
cu excepţia sinuciderii1;
f) vătămare gravă – afecţiune a stării de sănătate suferită de o persoană în cursul unui
accident/incident şi care:
􀂃 în intervalul de 7 zile de la data accidentului/incidentului a necesitat
spitalizarea pentru o perioadă mai mare sau egal cu 3 zile;
􀂃 are ca rezultat o fractură de os;
􀂃 implică ruperi sau sfâşieri ale ţesuturilor, care are ca urmări hemoragii grave,
leziuni ale nervilor, muşchilor sau tendoanelor;
􀂃 implică leziunea oricărui organ intern;
􀂃 implică arsuri de gradul doi sau trei sau orice alte arsuri care acoperă mai
mult de 5% din suprafaţa corpului;
􀂃 rezultă din expunerea la material biologic infecţios, materii toxice, corozive
sau la radiaţii periculoase.
g) investigaţie – un proces desfăşurat în scopul prevenirii accidentelor şi incidentelor,
1 Sinuciderea, numită şi suicid este actul prin care cineva îşi ia singur viaţa.
3
care include strângerea şi analizarea informaţiilor, stabilirea condiţiilor, inclusiv
determinarea cauzelor şi, dacă este cazul, emiterea unor recomandări de siguranţă;
h) investigator principal – o persoană responsabilă de organizarea, conducerea şi
controlul desfăşurării unei investigaţii.
CAPITOLUL II
Clasificarea accidentelor şi incidentelor
Art.7. – (1) În înţelesul prezentului regulament, accidentele se împart în următoarele
categorii:
a) coliziuni de trenuri între ele sau cu vehicule feroviare în mişcare sau în staţionare, cu
excepţia celor care pot fi scoase de pe linie cu braţele. În categoria coliziunilor de
trenuri se includ acostările de trenuri între ele sau cu vehicule feroviare în staţionare
sau în mişcare, precum şi cu obstacole aflate în gabaritul de liberă trecere cu excepţia
celor care pot fi scoase din gabaritul liniei cu braţele;
b) deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie;
c) loviri ale vehiculelor rutiere, la trecerile la nivel de către trenuri în circulaţie;
d) loviri ale persoanelor de către vehicule feroviare aflate în mişcare, cu excepţia
cazurilor de suicid;
e) incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie.
(2) În funcţie de consecinţe, accidentele se clasifică în:
a) accidente grave – sunt situaţiile sau faptele de la alin.(1) lit.a) şi b) care au avut ca
urmare, după caz:
􀂃 cel puţin o persoană decedată;
􀂃 vătămarea gravă a unui număr de cel puţin 5 persoane;
􀂃 pagube importante produse vehiculelor feroviare, infrastructurii feroviare sau
mediului, precum şi orice alt accident similar cu un impact evident asupra
reglementării siguranţei feroviare sau asupra gestionării acesteia.
b) accidente – sunt situaţiile sau faptele de la alin. (1) care nu se încadrează la
accidente grave. Sunt considerate accidente şi situaţiile sau faptele de la alin. (1)
produse în activitatea de manevră feroviară, care au avut ca urmare decesul a cel
puţin unei persoane.
Art.8. – Clasificarea incidentelor, în funcţie de activitatea în care s-au produs:
(1) Grupa A – incidente produse în circulaţia trenurilor
1.1. expedieri sau plecări de trenuri când calea este ocupată – tren contra tren sau tren după tren,
fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;
1.2. primiri sau intrări de trenuri în staţie pe linie ocupată sau închisă cu atacarea macazului care
dă acces la linia ocupată sau închisă, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;
primiri de trenuri cu marca de siguranţă ocupată la intrare;
1.3. primirea simultană a trenurilor sau expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren în
acelaşi sens de mers pe parcursuri incompatibile; primiri de trenuri cu marca de siguranţă
ocupată în capătul opus parcursului de primire, fără respectarea prevederilor din reglementările
specifice; expedieri sau plecări de trenuri cu marca de siguranţă ocupată pe parcursul de ieşire;
1.4. scăpări de trenuri sau de vehicule feroviare din linie curentă sau din puncte de secţionare,
care se angajează pe parcursul de primire sau expediere, pe linia curentă sau pe linia de
evitare/scăpare; scăpări de trenuri sau de vehicule feroviare din puncte de secţionare cu
depăşirea mărcii de siguranţă;
1.5. expedieri sau plecări de trenuri:
a) fără cale liberă sau fără consimţământul în bloc al staţiei vecine;
b) fără ordinul operatorului de circulaţie, pe secţiile cu „conducerea centralizată a
circulaţiei trenurilor”;
4
c) în altă direcţie de mers decât cea prevăzută, cu atacarea macazului care dă acces la acea
direcţie de mers;
d) pe linie închisă, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;
1.6. plecarea trenurilor dintr-un punct de secţionare fără a avea dreptul de a ocupa linia curentă şi
fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;
1.7. depăşirea de către trenuri a semnalelor fixe sau mobile precum şi a indicatoarelor care
ordonă „oprirea”, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice, respectiv de către
trenuri de metrou cu instalaţia ATP izolată;
1.8. depăşirea de către trenuri a mărcii de siguranţă în cazul semnalelor de ieşire de grup, fără
respectarea prevederilor din reglementările specifice;
1.9. depăşirea de către trenuri a vitezelor maxime2 admise de linie, a vitezelor maxime stabilite
pentru categoria de tren respectivă în livretele de mers sau prin ordin de circulaţie, a treptelor
restricţiilor de viteză;
1.10. lovirea lucrărilor de artă, construcţiilor, instalaţiilor sau altor vehicule feroviare, de către
transporturi cu gabarit depăşit, de către vagoane cu încărcătura deplasată sau cu părţile mobile
neasigurate sau neînchise, respectiv de către piese sau subansambluri ale vehiculelor feroviare
sau ale încărcăturii din acestea, în urma cărora nu au fost înregistrate deraieri de vehicule
feroviare;
1.11. efectuarea de comenzi eronate pentru circulaţia trenurilor ca urmare a funcţionării
defectuoase, a neremedierii defecţiunilor sau neverificării instalaţiilor de centralizare şi
telecomandă;
1.12. îndrumarea trenurilor cu procentul de masa frânată neasigurat în conformitate cu livretul de
mers corespunzator categoriei trenului respectiv, precum şi a trenurilor de lucru în activitatea de
metrou, fãrã asigurarea procentului de masã frânatã pentru menţinerea pe loc sau cu conducta
generală de aer întreruptă, indiferent dacă procentul de masă frânată este sau nu asigurat;
1.13. executarea eronată a parcursurilor de intrare, de ieşire sau de trecere a trenurilor;
1.14. lovirea de către trenuri a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu braţele, a
materialelor, utilajelor, dispozitivelor, pieselor şi instalaţiilor aflate în gabaritul de liberă trecere,
în urma cărora nu au avut loc deraieri de vehicule feroviare.
(2) Grupa B – incidente produse în activitatea de manevră
2.1. ieşirea convoiului de manevră, a locomotivei la manevră sau a altor vehicule feroviare,
dincolo de limita staţiei sau a postului de mişcare în linie curentă, fără respectarea prevederilor
din reglementările specifice;
2.2. depăşirea semnalelor fixe sau mobile care ordonă „oprirea” sau „manevra interzisă”, a
indicatoarelor care interzic trecerea, sau a mărcilor de siguranţă, de către convoaiele de
manevră, locomotiva izolată sau alte vehicule feroviare la manevră, fără respectarea
prevederilor din reglementările specifice;
2.3. depăşirea de către convoaiele de manevră, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare la
manevră, a vitezelor maxime admise de linie, a treptelor restricţiilor de viteză, a vitezelor
maxime stabilite la manevră prin reglementări specifice, prin planul tehnic de exploatare al
staţiei sau prin ordinul de circulaţie;
2.4. deraieri de vehicule feroviare;
2.5. tamponări sau acostări de vehicule feroviare care au ca urmare avarii la vehicule feroviare
şi/sau la încărcătură;
2.6. lovirea de către convoaiele de manevră, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare la
manevră, a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu braţele, a materialelor a
utilajelor, dispozitivelor, pieselor şi a instalaţiilor aflate în gabaritul de liberă trecere, în urma
cărora nu au fost înregistrate deraieri de vehicule feroviare;
2.7. staţionarea vehiculelor feroviare peste marca de siguranţă, după terminarea activităţilor de
manevră, fără respectarea reglementărilor specifice;
2 depăşirea de către trenuri a vitezelor maxime va fi interpretată în funcţie de clasa de precizie a aparatului de
înregistrare a vitezei, luându-se în seama şi toleranţele de măsurare
5
2.8. lovirea lucrărilor de artă, construcţiilor, instalaţiilor sau altor vehicule feroviare, de către
transporturi cu gabarit depăşit, de către vagoane cu încărcătura deplasată sau cu părţile mobile
neasigurate sau neînchise, respectiv de către piese sau subansambluri ale vehiculelor feroviare
sau ale încărcăturii din acestea;
2.9. executarea eronată a parcursurilor de manevră ca urmare a manipulării necorespunzătoare a
instalaţiilor, respectiv a funcţionării defectuoase, a neremedierii defecţiunilor sau neverificării
instalaţiilor de centralizare şi telecomandă;
2.10. neretragerea şi/sau neoprirea manevrei conform reglementărilor specifice şi a prevederilor
din planul tehnic de exploatare al staţiei, în vederea primirii, expedierii sau trecerii trenurilor.
(3) Grupa C – alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară
3.1. neexecutarea atribuţiilor de serviciu de către personalul feroviar cu responsabilităţi în
siguranţa feroviară, după luarea serviciului în primire, sau efectuarea de acţiuni cu intenţie care
au condus la perturbarea traficului feroviar sau au periclitat siguranţa feroviară;
3.2. executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare
aflat sub influenţa consumului de băuturi alcoolice sau a substanţelor halucinogene;
3.3. părăsirea postului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare,
fără respectarea reglementărilor specifice;
3.4. executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare
fără a fi autorizat, conform reglementărilor specifice, în funcţie, pentru activitatea pe care o
prestează sau la instalaţia pe care o deserveşte, pe perioada încetării temporare a valabilităţii
autorizatiei, sau fără a deţine aviz medical şi/sau aviz psihologic, de aptitudine, în termen de
valabilitate;
3.5. expedieri de trenuri fără ordin de circulaţie atunci când reglementările specifice prevăd
obligativitatea emiterii acestuia;
3.6. efectuarea serviciului în legătură directă cu siguranţa circulaţiei, după depăşirea duratei de
lucru reglementată;
3.7. îndrumarea trenurilor electrice de metrou fără respectarea prevederilor din reglementările
specifice referitoare la verificarea numărului de osii fără frână activă şi/sau neînscrierea în fişa
de bord a numărului de osii fără frână activă;
3.8. neintroducerea restricţiilor de viteză sau neînchiderea liniei în cazurile prevăzute în
reglementările specifice, neacoperirea cu semnale mobile a porţiunilor de linii închise sau
slăbite;
3.9. nedarea dispoziţiei pentru închiderea barierei sau neînchiderea barierei de la trecerile la
nivel în vederea trecerii trenurilor; neînchiderea barierei de la trecerile la nivel, respectiv
neoprirea circulaţiei rutiere la trecerile la nivel dotate cu indicatoare rutiere, în vederea trecerii
convoaielor de manevră, a locomotivelor izolate sau a altor vehicule feroviare;
3.10. efectuarea de lucrări la linii sau la instalaţii fără respectarea prevederilor din reglementările
specifice, referitoare la siguranţă feroviară;
3.11. darea în exploatare a vehiculelor feroviare, a liniilor de cale ferată, cât şi a instalaţiilor fixe,
în urma operaţiunilor de întreţinere şi reparare, cu defecte sau lipsuri, care afectează siguranţa
feroviară;
3.12. căderea pieselor aparţinând vehiculelor feroviare sau a încărcăturii din vagoane (parţial sau
total) şi altele similare, din trenuri, care afectează siguranţa feroviară;
3.13. îndrumarea transporturilor cu gabarit depăşit sau a vagoanelor încărcate fără respectarea
reglementărilor specifice (sarcina pe osie depăşită, încărcătura deplasată sau neasigurată şi altele
similare);
3.14. nerespectarea opririlor trenurilor de călători şi mixte stabilite în livretele de mers sau în
mersul întocmit cu ocazia punerii în circulaţie a trenurilor suplimentare; nerespectarea
condiţiilor înscrise în ordinul de circulaţie, privind circulaţia trenurilor şi manevrarea
vehiculelor feroviare;
3.15. manipularea neregulamentară a instalaţiilor de centralizare, semnalizare şi comandă care pot
afecta siguranţa feroviară;
3.16. defecte şi deranjamente în activitatea de exploatare feroviară:
a) ruperi de osii,
6
b) ruperi de roţi sau de bandaje,
c) şerpuirea liniilor de cale ferată,
d) supraîncălzirea cutiei de osie.
Art.9. – Nu se încadrează ca accidente sau incidente situaţiile şi faptele care au condus la
închiderea circulaţiei feroviare în mod accidental, din următoarele cauze:
a) naturale, respectiv inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, căderi de stânci, de
copaci sau de alte obstacole neprevăzute, cutremure, incendii de vegetaţie;
b) afectarea accidentală a gabaritului de liberă trecere al căii de către vehicule rutiere,
utilaje şi altele asemenea;
c) defectarea vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor aflate în circulaţie sau la
manevră;
d) ruperea pantografului locomotivelor aflate în circulaţie sau la manevră;
e) ruperea trenului;
f) scurgeri din conţinutul vagoanelor încărcate cu substanţe chimice care pot afecta
mediul şi sănătatea personalului.
Art.10. – Faptele produse de terţe persoane fizice sau juridice, care au pus în pericol
siguranţa feroviară, care au avut ca urmare perturbarea activităţii de transport feroviar, distrugerea
şi/sau sustragerea de piese sau materiale din componenţa vehiculelor sau infrastructurii feroviare,
nu se încadrează ca accidente/incidente potrivit prezentului regulament.
CAPITOLUL III
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea siguranţei feroviare
SECŢIUNEA I
Organizarea activităţii de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare
Art.11. – (1) Dezvoltarea şi îmbunătăţirea siguranţei feroviare se realizează de către
personalul cu atribuţii de conducere, instruire şi control din cadrul structurilor organizatorice ale
operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, cât şi de către personalul cu
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare.
(2) Acest personal este obligat să cunoască şi să aplice întocmai şi la timp normele naţionale
de siguranţă feroviară şi sistemele de management al siguranţei, proprii operatorului economic
angajator.
Art.12. – (1) Responsabilitatea exploatării sigure a sistemului feroviar şi a controlului
riscurilor asociate cu acesta aparţine operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport
feroviar, care au obligaţia să pună în aplicare măsurile necesare de control al riscurilor, dacă este
cazul în cooperare, să aplice normele şi standardele naţionale de siguranţă, precum şi să instituie
sisteme de management al siguranţei. Fără să aducă atingere răspunderii civile, în conformitate cu
cerinţele legale în vigoare, fiecare operator economic care desfăşoară operaţiuni de transport
feroviar este responsabil de partea lui de sistem şi de exploatarea în siguranţă a acestuia, inclusiv de
aprovizionarea cu materiale şi contractarea de servicii, faţă de utilizatori, clienţi, lucrătorii implicaţi
şi terţi.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere răspunderii fiecărui producător, furnizor de
întreţinere, deţinător de vehicule pentru operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de
transport cu metroul, prestator de servicii şi fiecărei entităţi achizitoare, legate de asigurarea faptului
că materialul rulant, instalaţiile, accesoriile, echipamentele şi serviciile furnizate de aceştia respectă
cerinţele şi condiţiile de utilizare specificate, astfel încât pot fi puse în funcţiune în mod sigur de
fiecare operator economic care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar.
Art.13. – Prin management al siguranţei feroviare se înţelege modul de organizare al
activităţilor specifice astfel încât acestea să se desfăşoare în depline condiţii de siguranţă feroviară.
7
În acest sens, operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar pe calea ferată
sau pe reţeaua de transport cu metroul au, în principal, următoarele obligaţii:
a) să organizeze desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar pe calea ferată sau pe
reţeaua de transport cu metroul pe baza normelor naţionale de siguranţă feroviară;
b) să organizeze şi să efectueze controlul activităţilor proprii privind siguranţa
feroviară, stabilind proceduri specifice;
c) să utilizeze în activităţile pe care le desfăşoară în legătură cu operaţiunile de
transport feroviar pe calea ferată sau cu metroul, numai produse şi/sau servicii
feroviare critice, care respectă reglementările specifice obligatorii cu privire la
autorizarea, omologarea sau agrementarea tehnică de către AFER;
d) să utilizeze în funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare pe calea
ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul numai personal autorizat şi/sau atestat,
după caz, care corespunde din punct de vedere profesional şi care deţine aviz
medical şi aviz psihologic de aptitudine, în termenul de valabilitate;
e) să deţină personal desemnat cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de
transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul şi de siguranţă
feroviară, atestat de către AFER, precum şi o structură organizatorică cu atribuţii în
coordonarea privind siguranţa feroviară şi sistemul de management al siguranţei
feroviare, după caz;
f) să participe la operaţiunile care se desfăşoară pentru restabilirea circulaţiei trenurilor
în cazul accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată sau pe reţeaua de transport
cu metroul, la solicitarea administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare;
g) să stabilească proceduri pentru asigurarea raportării, investigării şi analizării
accidentelor şi incidentelor produse pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu
metroul, precum şi pentru luarea măsurilor preventive necesare;
h) să ia toate măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de
accidente şi/sau incidente în timpul furnizării serviciilor de transport pe calea ferată
sau pe reţeaua de transport cu metroul pe care le efectuează.
Art.14. – În cazul în care se constată că personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei
pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul se face vinovat de producerea accidentelor sau
incidentelor AFER poate suspenda sau retrage autorizaţia/autorizaţiile deţinute de către acest
personal, conform reglementărilor specifice.
Art.15. – (1) Organizarea activităţilor de instruire şi control a personalului cu
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul se
efectuează de către conducerea operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport
feroviar.
(2) Desfăşurarea activităţilor de control se efectuează cu personal stabilit de către
conducerea operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe
reţeaua de transport cu metroul. În acest sens, fiecare operator economic care desfăşoară astfel de
operaţiuni de transport trebuie să întocmească proceduri specifice proprii în care să se stabilească
modul de organizare, efectuare şi finalizare a activităţii de control în legătură cu siguranţa feroviară.
(3) Activităţile de pregătire, perfecţionare, verificare profesională periodică şi participare în
comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se asigură de către
personal de specialitate atestat de către AFER.
SECŢIUNEA a 2 – a
Obligaţiile şi răspunderile personalului
operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport
pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul
Art.16. – Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare pe calea ferată sau
cu metroul, în timpul serviciului, are următoarele obligaţii:
8
a) să îşi exercite atribuţiile de serviciu, cu respectarea prevederilor din reglementările
specifice;
b) să ia măsuri potrivit competenţelor pe care le are, ori de câte ori constată o încălcare
a prevederilor din reglementările specifice referitoare la siguranţa feroviară, pentru a
asigura respectarea acestora;
c) să sesizeze verbal şi în scris prin raport de eveniment, adresat conducătorului
subunităţii din care face parte, orice neregulă observată în legătură cu siguranţa pe
calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, indiferent de domeniul de
activitate feroviar în care s-a produs. Modelul raportului de eveniment este prezentat
în anexa I;
d) în cazul în care neregula sesizată pune în pericol iminent siguranţa pe calea ferată
sau pe reţeaua de transport cu metroul, trebuie să ia personal măsuri imediate de
prevenire a situaţiei de pericol şi să o avizeze pe orice cale conducerii subunităţii
celei mai apropiate.
Art.17. – Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea siguranţei pe calea ferată sau pe reţeaua de
transport cu metroul, personalul de conducere, instruire şi control al operatorilor economici care
desfăşoară operaţiuni de transport feroviar are următoarele obligaţii, care vor fi cuprinse în fişele
posturilor corespunzător funcţiei executate, după cum urmează:
a) să asigure toate condiţiile necesare pentru ca activitatea personalului cu
responsabilităţi în siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul să
se desfăşoare conform reglementărilor specifice;
b) să utilizeze în funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua
de transport cu metroul numai personal care corespunde din punct de vedere
profesional şi pentru care există avize medicale şi avize psihologice, de aptitudine,
aflate în termen de valabilitate;
c) să organizeze şi să asigure verificarea stării personalului cu responsabilităţi în
siguranţa la calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul la intrarea şi în timpul
serviciului;
d) să stabilească atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului cu responsabilităţi în
siguranţa circulaţiei;
e) să se convingă că atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului, privind siguranţa
feroviară sunt însuşite şi se execută întocmai;
f) să asigure condiţiile necesare pentru însuşirea integrală şi la timp, de către personalul
cu responsabilităţi în siguranţă feroviară, a prevederilor din reglementările specifice;
g) să organizeze, să asigure şi să verifice, după caz, efectuarea activităţii de control în
legătură cu siguranţa feroviară, desfăşurată de personalul cu astfel de
responsabilităţi;
h) să execute activitatea de control conform programului aprobat potrivit procedurilor
specifice proprii;
i) să analizeze periodic eficienţa activităţii de control şi să prelucreze abaterile privind
siguranţa la calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, potrivit procedurilor
specifice proprii;
j) să organizeze periodic analize de siguranţa circulaţiei la calea ferată sau pe reţeaua
de transport cu metroul, conform propriilor proceduri specifice;
k) să analizeze neregulile sesizate prin rapoartele de eveniment şi să ia măsuri urgente
de înlăturare a cauzelor care au condus la producerea acestora. În cazul în care
conţinutul raportului de eveniment priveşte alte structuri organizatorice cu specific
feroviar, va înainta raportul de eveniment acestora, care au obligaţia de a răspunde în
termen de cel mult 30 zile de la data primirii raportului de eveniment;
l) să organizeze activitatea de evidenţă a rapoartelor de eveniment;
m) să asigure investigarea incidentelor potrivit competenţelor stabilite în prezentul
regulament, în vederea stabilirii de măsuri corective necesare pentru prevenirea unor
incidente similare;
n) să aplice măsurile stabilite în dosarele de cercetare disciplinară a personalului
9
propriu cu vinovăţie în producerea accidentelor şi incidentelor;
o) să sancţioneze, potrivit dispoziţiilor legale, abaterile privind siguranţa la calea ferată
sau pe reţeaua de transport cu metroul, sesizate sau constatate în activitatea
personalului propriu;
Art.18. – (1) Analizele de siguranţa circulaţiei reprezintă o componentă a sistemului de
management al siguranţei pentru calea ferată sau pentru reţeaua de transport cu metroul, în cadrul
cărora se prelucrează, prin materiale educative, accidentele şi incidentele, precum şi abaterile
produse în activitatea de transport feroviar în legătură cu siguranţa circulaţiei feroviare şi modul de
aplicare a măsurilor stabilite în urma acţiunilor de control care au vizat activitatea proprie.
(2) Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, vor stabili prin
proceduri specifice proprii modul de organizare şi desfăşurare a analizelor de siguranţa circulaţiei,
respectiv modul de întocmire a materialelor educative.
Art.19. – Procedurile proprii de control şi de desfăşurare a analizelor de siguranţa circulaţiei
feroviare se întocmesc de către operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar
pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, ca parte integrantă a sistemului de
management al siguranţei feroviare.
Art.20. – Periodic, AFER analizează cu operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de
transport feroviar pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul activitatea acestora în
domeniul siguranţei feroviare. Cu ocazia acestor analize se vor stabili, dacă este cazul, măsuri
pentru îmbunătăţirea activităţii cu privire la siguranţa feroviară pe calea ferată sau cu metroul.
Art.21. – Pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua
de transport cu metroul, personalul operatorilor economici care desfăşoară astfel de operaţiuni de
transport, răspund disciplinar, contravenţional, material şi/sau penal, după caz, potrivit prevederilor
legale.
CAPITOLUL IV
Secţiunea 1
Avizarea accidentelor şi incidentelor produse pe
infrastructura feroviară publică şi privată specifică transportului
pe calea ferată
Art.22. – (1) Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe
calea ferată, care a luat la cunoştinţă despre producerea unui accident sau a unui incident produs în
incinta unei subunităţi, este obligat să anunţe imediat conducerea acelei subunităţi sau a punctului
de lucru. Conducătorul acestei subunităţi sau a punctului de lucru este obligat, în acest caz, să
anunţe imediat pe şeful staţiei, sau pe înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, care deserveşte subunitatea respectivă.
(2) Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată,
care a luat la cunoştinţă despre producerea unui accident sau incident în linie curentă, este obligat să
sesizeze imediat prin raport de eveniment pe şeful staţiei celei mai apropiate sau pe înlocuitorul
acestuia.
(3) Pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, precum şi în cazul secţiilor
de circulaţie cu conducere în sistem dispecer, personalul care a luat la cunoştinţă despre producerea
unui accident/incident este obligat să ia măsuri imediate de înştiinţare a conducătorului turei de
serviciu de la regulatorul de circulaţie. Acesta îndrumă la faţa locului pe şeful celei mai apropiate
staţii sau pe înlocuitorul acestuia.
Art.23. – Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată, în toate cazurile, se
face de către şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale
10
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, către operatorul de serviciu de la
regulatorul de circulaţie pe raza căruia s-a produs accidentul/incidentul din cadrul Sucursalei
Regionale CF a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – SA, denumită în continuare CNCF
„CFR” SA şi se realizează în două etape:
a) înştiinţarea verbală, cuprinzând primele informaţii, imediat ce acesta a luat la
cunoştinţă despre producerea accidentului/incidentului;
b) avizarea propriu-zisă, transmisă prin telefonogramă, în cel mai scurt timp posibil.
Art.24. – (1) În cazul accidentelor/incidentelor produse pe infrastructura feroviară publică,
şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare după transmiterea înştiinţării verbale,
convoacă pe toţi şefii subunităţilor locale cu specific feroviar implicaţi, care se vor deplasa imediat
la locul producerii acestora, unde sunt obligaţi:
a) să constate proporţia şi urmările accidentului/incidentului, dacă sunt persoane
decedate sau vătămate, şi să solicite de urgenţă prezenţa organelor specializate din
cadrul autorităţilor publice: Inpectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Parchet,
reprezentanţii autorităţilor de stat din domeniile administraţiei şi internelor, sănătăţii,
muncii, familiei şi egalităţii de şanse, gărzii naţionale de mediu, după caz;
b) să ia măsuri până la sosirea comisiei de investigare, pentru împiedicarea extinderii
distrugerilor şi pagubelor, precum şi pentru paza locului în vederea păstrării intacte a
indiciilor, a probelor şi a urmelor care pot conduce la stabilirea cauzelor producerii
accidentului/incidentului.
(2) Şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia, ajuns la locul producerii accidentului/incidentului,
are obligaţia să întocmească şi să transmită imediat în scris avizarea accidentului/incidentului
operatorului de serviciu de la regulatorul de circulaţie al Sucursalei Regionale CF.
(3) În cazurile prevăzute de lege şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia va aviza cele produse
şi la serviciul apelului de urgenţă 112.
Art.25. – (1) În cazul producerii de accidente/incidente în staţii sau în puncte de secţionare
afiliate neprevăzute cu şef de staţie, sau când şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia, din cadrul
structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, nu se poate
prezenta în timp util la locul accidentului/incidentului, obligaţiile şefului staţiei revin impiegatului
de mişcare de serviciu.
(2) Atunci când accidentul/incidentul s-a produs în linie curentă, pe secţii cu conducere
centralizată a circulaţiei trenurilor sau pe secţii de circulaţie cu conducere în sistem dispecer, pentru
obligaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) şi alin. (2) conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de
circulaţie va stabili şi nominaliza prin dispoziţie scrisă şeful staţiei care se va deplasa la locul
producerii accidentului/incidentului.
Art.26. – (1) În cazul în care accidentul/incidentul nu s-a produs pe infrastructura feroviară
publică, atribuţiile stabilite la art. 24 revin, responsabilului cu siguranţa circulaţiei, sau şefului de
staţie, al operatorului economic care gestionează infrastructura respectivă. Şi în acest caz avizarea
accidentului/incidentului se face de către şeful staţiei sau înlocuitorul său din cadrul structurilor
organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare publice care deserveşte
subunitatea respectivă, în baza înştiinţării verbale şi a avizării scrise transmise de către
responsabilul cu siguranţa circulaţiei feroviare, respectiv de către şeful de staţie al operatorului
economic.
(2) În cazul în care un operator economic are infrastructura feroviară deservită de mai multe
staţii, conducerea structurii teritoriale a administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare va
stabili staţia care va aviza accidentele/incidentele produse pe infrastructura feroviară a operatorului
economic respectiv.
Art.27. – (1) Avizarea accidentelor şi a incidentelor are prioritate faţă de orice altă
comunicare.
11
(2) Când comunicaţiile telefonice CFR sunt întrerupte, şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia
va solicita prin orice mijloace – radiotelefon, telefon mobil, curier – celei mai apropiate staţii cu
posibilităţi de comunicare, să transmită telefonograma de avizare a accidentului/incidentului.
(3) Telefonograma de avizare a accidentului/incidentului va cuprinde:
a) data, ora şi locul unde s-a produs accidentul/incidentul;
b) descrierea şi urmările acestuia;
c) mijloacele de intervenţie necesare pentru înlăturarea urmărilor şi restabilirea
circulaţiei feroviare, conform reglementarilor specifice;
d) autorităţile publice care nu au putut fi avizate de şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia
conform art. 24, alin. (1), lit. a).
Art.28. – (1) După primirea avizării, pentru fiecare etapă în parte, operatorul de serviciu de
la regulatorul de circulaţie va aduce imediat la cunoştinţă conducătorului turei de serviciu de la
regulatorul de circulaţie, conţinutul avizărilor respective;
(2) Conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie avizează imediat, pentru
fiecare etapă în parte, pe:
a) conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie regional din cadrul
Sucursalei Regionale CF;
b) dispecerul energetic feroviar, când s-au produs avarii la linia de contact sau atunci
când se impune întreruperea alimentării cu energie electrică a liniei de contact;
c) autorităţile publice care nu au putut fi avizate de şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia
conform art. 24, alin. (1), lit. a).
Art.29. – Conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie regional avizează
imediat, pentru fiecare etapă în parte, pe:
a) revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranţa circulaţiei din cadrul
Sucursalei Regionale CF;
b) conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie central din cadrul CNCF
„CFR” SA;
c) conducerile operatorilor economici implicaţi în producerea accidentului/incidentului.
Art.30. – (1) Revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranţa circulaţiei va aviza
imediat, pentru fiecare etapă în parte, pe:
a) conducătorul revizoratului regional de siguranţa circulaţiei din cadrul Sucursalei
Regionale CF;
b) revizorul de serviciu de la revizoratul general de siguranţa circulaţiei din cadrul
CNCF „CFR” SA;
c) inspectorul de stat teritorial de serviciu de la structura teritorială din cadrul
Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română denumită în continuare ASFR;
d) investigatorul responsabil de structura teritorială din cadrul OIFR
(2) Revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranţa circulaţiei din cadrul
Sucursalei Regionale CF, este obligat:
a) să facă încadrarea preliminară a accidentului/incidentului, conform prevederilor
prezentului regulament;
b) să întocmească şi să transmită în cel mai scurt timp la structura teritorială din cadrul
ASFR fişa de avizare a accidentului/incidentului, conform modelului prezentat în
anexa II A;
c) să solicite şi să urmărească îndrumarea şi circulaţia mijloacelor de intervenţie până la
locul producerii accidentului/incidentului.
Art.31. – Revizorul de serviciu de la revizoratul general de siguranţa circulaţiei din cadrul
CNCF „CFR” SA, va aviza imediat, pentru fiecare etapă în parte, pe:
a) conducătorul revizoratului general de siguranţa circulaţiei;
b) inspectorul de stat central de serviciu din cadrul ASFR.
c) investigatorul de serviciu din structura centrală a OIFR.
12
Art.32. – (1) Conducătorul revizoratului general de siguranţa circulaţiei va aviza imediat
conducerea CNCF „CFR” SA, conform procedurilor proprii pentru asigurarea raportării
accidentelor/incidentelor din cadrul sistemului de management al siguranţei, despre producerea unui
accident/incident.
(2) În cazul producerii de accidente, conducerea CNCF „CFR” SA şi a operatorilor
economici implicaţi, va aviza imediat telefonic conducerea ASFR şi conducerea OIFR.
(3) După primirea avizării telefonice a producerii unui accident grav, directorul ASFR va
informa conducerea ministerului transporturilor şi infrastructurii atât telefonic cât şi în scris prin
întocmirea şi transmiterea unei note de avizare.
Art.33. – (1) Revizoratul general de siguranţa circulaţiei din cadrul CNCF „CFR” SA,
informează în scris Serviciul Control şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul ASFR şi Serviciul
Investigare Accidente Grave din cadrul OIFR, zilnic, până la ora 07:00 a fiecărei zile, despre
accidentele şi incidentele, inclusiv cazurile/situaţiile prevăzute la art.9 şi art.10, produse în ultimele
24 ore.
(2) După primirea în scris a informaţiei prevăzute la alin.(1), inspectorul de stat central de
serviciu din cadrul ASFR, întocmeşte o notă scrisă pe care o transmite, sub semnătura directorului
ASFR, la conducerea ministerului transporturilor şi infrastructurii.
Art.34. – (1) Situaţiile prezentate la art. 9 şi art. 10 se avizează conform prezentului
regulament, dar nu se înregistrează în statistica accidentelor şi incidentelor produse pe infrastructura
feroviară publică şi privată.
(2) Pentru faptele prevăzute la art. 10, şeful subunităţii pe raza căreia s-a produs
accidentul/incidentul, va aviza şi organele de poliţie, telefonic şi în scris.
Art.35. – Tăinuirea şi/sau neavizarea, respectiv avizarea cu întârziere a
accidentelor/incidentelor produse pe infrastructura feroviară publică şi privată constituie, după caz,
faptă contravenţională sau penală şi se sancţionează conform reglementărilor specifice.
Secţiunea 2
Avizarea accidentelor şi incidentelor
produse pe reţeaua de transport a metroului
Art.36. – (1) Personalul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu
metroul, care a produs sau care a luat la cunoştinţă de producerea unui accident sau a unui incident
produs pe reţeaua de transport a metroului (staţii, depouri, linie curentă etc.) este obligat să anunţe
imediat telefonic dispecerul central sau prin staţie radio operatorul de circulaţie din cadrul
operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul va comunica cele avizate
dispecerului central.
(2) Personalul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul care a
luat la cunoştinţă de producerea unui accident sau a unui incident produs pe reţeaua de transport a
metroului este obligat să sesizeze şi prin raport de eveniment pe şeful ierarhic superior.
Art.37. – (1) Avizarea accidentelor sau incidentelor produse pe reţeaua de transport a
metroului se realizează în două etape:
a) înstiinţarea verbală telefonic sau prin staţie radio a dispecerului central, cuprinzând
primele informaţii, imediat ce s-a luat la cunoştinţă despre producerea
accidentului/incidentului;
b) avizarea scrisă, în cel mai scurt timp posibil.
(2) Avizarea accidentelor sau incidentelor are prioritate faţă de orice altă comunicare.
13
Art.38. – (1) Înştiinţarea verbală a producerii unui accident sau a unui incident pe reţeaua de
transport a metroului se face prin utilizarea mijloacelor de comunicaţie existente, respectiv instalaţia
de radiocomunicaţii, telefonie operativă sau automată .
(2) Înştiinţarea verbală a unui accident/incident produs pe reţeaua de transport a metroului
va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:
a) ora şi locul unde s-a produs accidentul/incidentul;
b) felul şi proporţiile accidentului/incidentului;
c) eventuale urmări ale accidentului/incidentului, respectiv: accidentaţi, avarieri ale
vehiculelor feroviare, ale infrastructurii feroviare, ale instalaţiilor de siguranţă, etc.;
d) eventuale mijloace de intervenţie sau ajutoare necesare;
g) numele, prenumele şi funcţia persoanei care face înştiinţarea.
Art.39. – Operatorul de circulaţie care a primit înştiinţarea producerii unui accident sau a
unui incident avizează imediat pe dispecerul central al operatorului economic care desfăşoară
operaţiuni de transport cu metroul, despre accest fapt.
Art.40. – După primirea înştiinţării verbale, dispecerul central avizează imediat, prin
mijloacele de comunicaţie de care dispune , succesiv pe:
a) directorul general al operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu
metroul;
b) conducătorul compartimentului de siguranţa circulaţiei din cadrul operatorului economic
care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;
c) Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, dacă este cazul;
d) staţia de salvatori a operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu
metroul, dacă este cazul;
e) inspectorul de stat teritorial de serviciu de la structura teritorială din cadrul ASFR;
f) investigatorul responsabil de structura teritorială din cadrul OIFR;
g) dispecerii de ramură din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de
transport cu metroul, pentru trimiterea la locul producerii accidentului/incidentului a echipei de
constatare prealabile şi a echipelor de intervenţie, dacă este cazul;
h) Parchetul, reprezentanţii autorităţilor de stat din domeniile administraţiei şi internelor,
sănătăţii, muncii, familiei şi egalităţii de şanse, gărzii naţionale de mediu, după caz.
Art.41. – După primirea avizării conducătorul compartimentului de siguranţa circulaţiei din
cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul avizează:
a) conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;
b) conducerile compartimentelor de infrastructură feroviară şi exploatare a operatorului
economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, care vor acţiona în conformitate cu
măsurile dispuse de conducerea respectivului operator economic şi atribuţiile pe care le au în astfel
de situaţii;
c) conducătorii subunităţilor implicate în accidentul sau incidentul produs sau în operaţiunile
de înlăturare a urmărilor produse.
Art. 42. Atribuţiile şi componenţa echipei de constatare prealabilă se stabilesc de către
conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul prin
procedură proprie în condiţiile prezentului Regulament.
Art.43. – Dispecerul central din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de
transport cu metroul este obligat:
a) să facă încadrarea preliminară a accidentului/incidentului, conform prevederilor
prezentului regulament;
b) să întocmească fişa de avizare a accidentului/incidentului, conform modelului prezentat în
anexa II B, şi să o transmită în cel mai scurt timp la:
− conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;
14
− personalul din compartimentul de siguranţa circulaţiei din cadrul operatorului
economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;
− personalul de serviciu din structura teritorială din cadrul ASFR;
c) să solicite şi să urmărească îndrumarea şi circulaţia mijloacelor de intervenţie până la
locul producerii accidentului/incidentului, conform reglementărilor specifice pentru aceste cazuri.
Circulaţia mijloacelor de intervenţie se efectuează cu prioritate peste orice rang al trenurilor.
Art.44. – (1) Compartimentul de siguranţa circulaţiei din cadrul operatorului economic care
desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, informează în scris Serviciul Control şi Siguranţa
Circulaţiei din cadrul ASFR şi Serviciul Investigare Accidente Feroviare Grave din cadrul OIFR,
zilnic, până la ora 07:00 a fiecărei zile, despre accidentele şi incidentele, inclusiv cazurile/situaţiile
prevăzute la art.9 şi art.10, produse în ultimele 24 ore.
(2) După primirea în scris a informaţiei prevăzute la alin.(1), inspectorul de stat central de
serviciu din cadrul ASFR, întocmeşte o notă scrisă pe care o transmite, sub semnătura directorului
ASFR, la conducerea ministerului transporturilor şi infrastructurii.
Art.45. – (1) Situaţiile prezentate la art. 9 şi art. 10 se avizează conform prezentului
regulament pâna la ora 7.00 Serviciului Control şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul ASFR, dar nu se
înregistrează în statistica accidentelor şi incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul.
(2) După producerea faptelor prevăzute la alin. (1), dispecerul central va aviza imediat
conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul,
compartimentul de siguranţa circulaţiei, şi/sau organele de poliţie şi parchetului.
Art.46. – Tăinuirea şi/sau neavizarea, respectiv avizarea cu întârziere a
accidentelor/incidentelor produse pe reţeaua feroviară a metroului constituie, după caz, faptă
contravenţională sau penală şi se sancţionează conform reglementărilor specifice.
CAPITOLUL V
Investigarea accidentelor şi incidentelor
SECŢIUNEA 1
Generalităţi
Art.47. – Investigarea accidentelor şi incidentelor reprezintă un proces desfăşurat în scopul
prevenirii accidentelor şi incidentelor care include strângerea şi analizarea informaţiilor, stabilirea
concluziilor, inclusiv determinarea cauzelor şi, dacă este cazul, emiterea unor recomandări de
siguranţă, pentru îmbunătăţirea siguranţei pentru activitatea de transport pe calea ferată sau pe
reţeaua de transport cu metroul şi în scopul prevenirii accidentelor şi incidentelor.
Art.48. – (1) Investigarea nu se ocupă în nici un caz cu stabilirea vinovăţiei sau a
răspunderii.
(2) Cercetarea disciplinară a personalului este atributul exclusiv al angajatorului şi se
realizează de către acesta în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Relaţiile scrise ale persoanelor implicate şi ale martorilor rezultate în urma chestionării
acestora cu ocazia acţiunilor de investigare nu pot fi folosite în alte anchete de natură disciplinară
sau judiciară.
Art.49. – (1) Investigarea accidentelor şi incidentelor se efectuează de către comisii de
investigare stabilite în funcţie de:
a) încadrarea accidentelor şi incidentelo;
b) operatorii economici implicaţi în producerea acestora.
(2) Componenţa comisiilor de investigare a accidentelor şi incidentelor este cea prevăzută în
anexa III.
15
Art.50. – (1) Activitatea de investigare a tuturor accidentelor, aşa cum sunt ele clasificate în
prezentul Regulament, se efectuează de către OIFR.
(2) OIFR asigură investigatorul principal pentru incidentele produse în circulaţia trenurilor,
clasificate conform art. 8, grupa A, alin (1).
Art.51. – (1) OIFR poate investiga şi acele incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut
duce la accidente, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor
de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare viteză ori convenţionale europene.
(2) OIFR decide dacă întreprinde o investigaţie a unui asemenea incident, ţinând seama în
decizia sa de următoarele:
a) gravitatea incidentului produs;
b) dacă face parte dintr-o serie de incidente relevante pentru întreg sistemul;
c) impactul său asupra siguranţei feroviare;
d) cereri ale administratorilor/gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor de
transport feroviar, cu metroul, ASFR etc.
Art.52. – (1) Pentru faptele consemnate la art. 7, alin. (1), lit. c) şi d) nu se efectuează
investigare, în condiţiile prezentului regulament. Conform prezentei reglementări, se vor efectua
toate celelalte activităţi privind: avizarea, prezentarea la locul producerii, luarea măsurilor pentru
restabilirea circulaţiei şi stabilirea condiţiilor de producere.
(2) În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de către trenurile în
circulaţie, mecanicul de locomotivă va opri, va efectua o evaluare a urmărilor impactului şi în
funcţie de acestea:
a) dacă nu s-au înregistrat victime omeneşti sau răniţi îşi va continua drumul, dacă starea
tehnică a căii ferate şi a locomotivei permit continuarea circulaţiei feroviare în condiţiile asigurării
siguranţei feroviare;
b) dacă s-au înregistrat morţi sau răniţi, mecanicul trenului îşi va contiua drumul după ce va
avea avizul şefului de staţie sau înlocuitorul acestuia, prezent la locul producerii
accidentului/incidentului, dacă starea tehnică a căii ferate şi a locomotivei permit continuarea
circulaţiei feroviare în condiţiile asigurării siguranţei feroviare.
(3) În cazurile lovirilor de vehicule rutiere de către trenuri în circulaţie la trecerile la nivel cu
bariere – tip B, cu instalaţii automate de semnalizare rutieră cu semibariere – tip BAT şi cu instalaţii
automate de semnalizare rutieră fără semibariere – tip SAT, ca urmare a neînchiderii barierei sau
nefuncţionării instalaţiei de semnalizare, fapte reieşite la primele constatări la faţa locului şi în urma
cărora au rezultat persoane decedate şi/sau vătămate sau pagube materiale importante, OIFR va
proceda la efectuarea investigării, în condiţiile prezentului regulament.
SECŢIUNEA a 2 – a
Procedura de investigare a accidentelor şi incidentelor
Art.53. – (1) Investigaţia are statutul juridic de act administrativ, permiţând investigatorilor
principali să îşi îndeplinească sarcinile în modul cel mai eficient şi în timpul cel mai scurt cu
putinţă.
(2) În conformitate cu legislaţia în vigoare şi, dacă este cazul, în cooperare cu autorităţile
responsabile pentru ancheta judiciară, investigatorilor li se permite cât se poate de repede:
a) accesul la locul accidentului sau incidentului produs pe calea ferată sau pe reţeaua de
transport cu metroul, precum şi la vehiculele feroviare implicate, la infrastructura
aferentă şi instalaţiile de control al traficului şi de semnalizare;
b) dreptul de a întocmi imediat o listă a probelor şi a îndepărtării controlate a
vehiculelor, instalaţiilor sau componentelor infrastructurii în vederea examinării sau
analizei;
16
c) accesul la/şi utilizarea conţinutului aparatelor de înregistrare de bord şi a
echipamentelor de înregistrare a mesajelor verbale şi de înregistrare a funcţionării
sistemului de semnalizare şi control al traficului;
d) accesul la rezultatele examinării corpurilor victimelor;
e) accesul la rezultatele examinării personalului trenului şi a altui personal implicat în
accident sau incident;
f) posibilitatea chestionării personalului feroviar implicat şi a altor martori;
g) accesul la orice informaţii relevante sau înregistrări deţinute de operatorii economici
care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu
metroul, AFER, precum şi de alte organe de stat abilitate.
(3) Investigaţia este realizată independent de orice anchetă judiciară.
Art.54. – (1) În realizarea investigaţiei accidentelor, în caz de nevoie şi în urma unei
consultări prealabile, OIFR poate:
a) apela la specialişti din cadrul celorlalte organisme ale AFER;
b) solicita efectuarea unor eventuale încercări şi/sau analize;
c) apela la specialişti din domeniul feroviar sau domenii conexe;
d) solicita expertize (probe) tehnice operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni
de transport feroviar implicaţi în producerea accidentelor, costul expertizelor
(probelor) tehnice fiind suportat de către deţinătorul mijlocului fix. În toate cazurile,
expertizele (probele) tehnice se vor efectua numai în laboratoare de specialitate
acreditate.
(2) Celelalte organisme din cadrul AFER, operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de
transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, precum şi alte instituţii ale statului
atunci când sunt solicitate conform aliniatului precedent pentru a pune la dispoziţie specialişti,
respectiv efectua încercări, analize şi expertize (probe) tehnice, acestea vor da curs solicitării
imediat.
Art.55. – (1) În termen de o săptămână de la decizia de deschidere a unei investigaţii, OIFR
notifică Agenţiei Feroviare Europene cu privire la aceasta, cu excepţia investigaţiilor
accidentelor/incidentelor produse pe reţeaua de transport a metroului.
(2) Informaţiile indică data, ora şi locul accidentului/incidentului, consecinţele în ceea ce
priveşte pierderile de vieţi omeneşti, persoanele rănite şi pagubele materiale estimate.
Art.56. – (1) Membrii comisiei de investigare se prezintă la locul investigării la data şi ora
stabilită de investigatorul principal.
(2) Conducerile operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar
implicaţi, au obligaţia de a comunica în scris revizorului de serviciu din revizoratul regional de
siguranţa circulaţiei membrii în comisia de investigare, în urma solicitării investigatorului principal
şi de a asigura prezentarea acestora, în cel mai scurt timp, la locul investigării.
(3) În cazul incidentelor produse pe reţeaua de transport a metroului încadrate la art. 8, alin.
(2) şi (3) din prezentul Regulament, directorul general al operatorului economic care desfăşoară
operaţiuni de transport cu metroul numeşte prin decizie scrisă investigatorul principal şi membrii
comisiei de investigare.
Art.57. – (1) Pentru declanşarea operativă a procedurii de investigare a accidentelor, precum
şi pentru luarea deciziei de investigare a incidentelor, directorul OIFR poate solicita conducerii
ASFR ca deplasarea la locul producerii accidentului/incidentului să se facă în echipă.
(2) În urma analizei datelor furnizate de la locul producerii incidentului, directorul OIFR, în
baza prevederilor art. 51 alin. (2), pct. a), b), c), decide dacă OIFR declanşează procedura de
investigare. Acest fapt va fi comunicat investigatorului principal al comisiei de investigare, care
trebuia să efectueze investigarea conform anexei III.
(3) Dacă pentru un incident, pentru care a fost declanşată procedura de investigare de către
comisia prevăzută în anexa III, OIFR decide începerea unei acţiuni de investigare, activitatea
acestei comisii încetează. În acest caz, investigatorul principal al comisiei prevăzute în anexa III va
17
transmite documentele aflate în lucru şi probele ridicate până la acel moment, investigatorului
principal din cadrul OIFR.
Art.58. – (1) În cazul producerii accidentelor sau incidentelor încadrate la art. 8, alin (1),
personalul desemnat din cadrul structurii teritoriale ASFR se va deplasa la faţa locului şi va furniza
informaţii directorilor ASFR şi OIFR, despre gravitatea accidentului sau incidentului şi a
împrejurărilor de producere a acestuia.
(2) După transmiterea informaţiilor prevăzute la alin.(1), personalul desemnat din cadrul
structurii teritoriale ASFR, poate efectua, după caz, o acţiune de inspecţie de stat, având ca scop
verificarea măsurilor luate în vederea restabilirii circulaţiei feroviare.
(3) De asemenea, în cazul incidentelor încadrate la art. 8, alin. (2) şi (3) personalul desemnat
din cadrul structurii teritoriale ASFR poate verifica modul în care sunt respectate prevederile
prezentului regulament referitoare la declanşarea şi desfăşurarea procedurii de investigare, dacă
OIFR nu a început acţiunea de investigare în acest caz.
Art.59. – La locul accidentului vor fi prezente conducerile operatorilor economici care
desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul implicaţi în
producerea accidentului, pentru luarea măsurilor de înlăturare a urmărilor şi de redeschidere a
circulaţiei.
Art.60. – (1) Locul investigării este, de regulă, acela unde s-a produs accidentul/incidentul.
(2) În cazul când acesta s-a produs în linie curentă, primele cercetări se fac la faţa locului,
iar continuarea lor, în staţia care a făcut avizarea şi a luat primele măsuri, respectiv în locul stabilit
de investigatorul principal.
Art.61. – Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferată sau pe
reţeaua de transport cu metroul şi şefii subunităţilor din care acesta face parte trebuie să rămână la
dispoziţia comisiei de investigare atât timp cât este necesar.
Art.62. – (1) Până la sosirea comisiei de investigare, în cazul unui accident/incident produs
pe infrastructura feroviară publică, şeful staţiei sau înlocuitorul său delimitează zona de
infrastructură feroviară cu relevanţă în stabilirea cauzelor şi va face primele constatări în legătură cu
producerea acestuia după care împreună cu şefii subunităţilor prezenţi la locul producerii vor
încheia un proces verbal de constatare preliminară. De asemenea, vor constata starea personalului
implicat, efectuând proba alcooltest şi dacă este necesar, vor lua măsurile prevăzute de
reglementările specifice privind prelevarea probei biologice.
(2) Pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a procedurii de investigare a accidentelor şi
incidentelor, până la sosirea la faţa locului a comisiei de investigare, personalul menţionat la
alin.(1), va lua măsuri ca zona securizată să fie delimitată.
(3) Identificarea şi ridicarea tuturor probelor materiale, necesare pentru desfăşurarea în bune
condiţiuni a procedurii de investigare a accidentelor şi incidentelor, se efectuează numai de către
comisia de investigare.
(4) În cazul în care accidentul/incidentul nu s-a produs pe infrastructura feroviară publică,
atribuţiile stabilite la alin. (1), revin conducătorului subunităţii operatorului economic care
desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sau, după caz, responsabilului cu siguranţa circulaţiei
feroviare al acestuia.
(5) În cazul în care accidentul/incidentul s-a produs pe reţeaua de transport a metroului,
atribuţiile stabilite la alin. (1)-(3), revin responsabilului echipei care efectuaeză constatarea
prealabilă.
(6) Procesul verbal de constatare preliminară, declaraţiile luate, precum şi toate celelalte
documente în legătura cu producerea accidentului/incidentului se predau investigatorului principal.
Art.63. – (1) Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul/incidentul, a
pagubelor şi cauzelor care au determinat producerea acestuia, comisia de investigare examinează şi
verifică amănunţit, în funcţie de următoarele:
18
a) starea tehnică a elementelor infrastructurii feroviare;
b) starea tehnică a vehiculelor feroviare implicate;
c) starea de fapt a instalaţiilor de frână de pe vehiculele feroviare implicate, respectiv a
aparatelor şi dispozitivelor de siguranţă şi vigilenţă de pe locomotivă;
d) starea de fapt a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei feroviare;
e) documentele însoţitoare ale trenului;
f) formularele tipizate, documentele şi evidenţele privind desfăşurarea activităţilor de
exploatare a infrastructurii (întreţinere, reparaţie şi urmărire în timp), de circulaţie a
trenurilor şi de efectuare a manevrelor.
(2) Toate constatările cu caracter tehnic ale comisiei de investigare se consemnează în
documente scrise, însuşite prin semnătura membrului de specialitate din comisia de investigare.
Art.64. – (1) Comisia de investigare a accidentului/incidentului audiază personalul feroviar
implicat şi eventualii martori, ia relaţii scrise şi adresează întrebări pentru stabilirea cauzelor şi
împrejurărilor producerii acestuia.
(2) Investigatorul principal poate convoca pentru audieri şi/sau relaţii scrise şi alt personal
aparţinând operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar implicaţi în
producerea accidentului/incidentului.
Art.65. – După declanşarea procedurii de investigare a accidentului/incidentului,
investigatorul principal poate solicita AFER suspendarea pe o perioadă determinată, a
autorizaţiei/autorizaţiilor deţinute de către personalul implicat în producerea
accidentului/incidentului.
Art.66. – (1) Dacă investigarea accidentului/incidentului nu implică reţinerea trenului, şeful
staţiei în care se fac primele cercetări rupe sigiliul de la vitezometrul locomotivei în prezenţa
mecanicului de locomotivă şi aplică ştampila staţiei pe banda vitezometrului, fără a o scoate din
aparat, după care aplică sigiliul staţiei.
(2) Dacă trenul este reţinut în staţie în vederea cercetărilor, banda vitezometrului se scoate în
prezenţa unui membru al comisiei de investigare şi în prezenţa mecanicului de locomotivă şi se
semnează de către aceştia.
(3) Pentru tipurile de vitezometre fără bandă se procedează conform reglementărilor
specifice pentru acest tip de instalaţie, în vederea conservării înregistrărilor. Investigatorul principal
stabileşte locul unde se va face atât descărcarea, cât şi prelucrarea înregistrărilor. În cazul în care
acest loc nu aparţine unui operator economic implicat, trebuie obţinut şi acordul acestuia. Pentru
trenurile de metrou tip Bombardier se va apăsa butonul blocare înregistrare date de către mecanicul
de tren în vederea conservării înregistrărilor.
Art.67. – Membrii comisiei de investigare organizează activitatea de întocmire şi/sau
colectare a formularelor tipizate, documentelor, evidenţelor şi extraselor din reglementările
specifice, care vor fi componente ale dosarului de investigare a accidentului/incidentului.
Documentele colectate în copie se vor certifica pentru exactitate prin semnătură şi ştampilă de către
şefii subunităţilor respective.
Art.68. – (1) Relaţiile scrise ale persoanelor implicate în producerea
accidentului/incidentului se dau în prezenţa investigatorului principal şi a cel puţin un membru al
comisiei de investigare şi se semnează de către aceştia; acestea conţin în preambul date de
identificare, după cum urmează: nume şi prenume, funcţia, denumirea angajatorului, actul de
identitate, seria şi numărul acestuia, codul numeric personal.
(2) Relaţiile scrise ale fiecărei persoane audiate în legătură cu producerea
accidentului/incidentului, se semnează după fiecare răspuns de către aceasta.
(3) În cazul în care unele persoane nu pot fi aduse la locul stabilit pentru investigare, cel
puţin doi membri ai comisiei, desemnaţi de către investigatorul principal, se deplasează la locul
unde se află acestea, pentru a le lua relaţii scrise.
19
(4) În cazul în care persoanele care trebuie să dea relaţii scrise sunt în imposibilitate de a
scrie, declaraţiile lor se consemnează de către unul dintre membrii comisiei de investigare.
Declaraţia se completează cu formula „dată în faţa noastră la data de ……….…” şi se semnează de
către toţi membrii comisiei de investigare prezenţi.
Art.69. – Comisia de investigare este obligată să analizeze toate probele invocate de către
persoanele implicate în producerea accidentului/incidentului. Persoanele implicate au dreptul să
solicite audierea unor martori proprii şi să prezinte orice alte probe în susţinerea celor declarate.
Art.70. – (1) Investigaţia se desfăşoară într-un mod cât mai deschis, astfel încât toate părţile
să poată fi ascultate şi să aibă acces la rezultate.
(2) În cazul investigării accidentelor, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară
şi operatorii de transport feroviar implicaţi, operatorul economic care efectuează operaţiuni de
transport cu metroul, ASFR, victimele şi rudele acestora, proprietarii bunurilor deteriorate,
producătorii, serviciile de urgenţă implicate şi reprezentanţii personalului şi utilizatorii, după caz,
sunt informaţi periodic cu privire la investigaţie şi mersul acesteia, acordându-se, la solicitarea
acestora, posibilitatea de a-şi prezenta opiniile şi punctele de vedere referitoare la investigaţie şi au
posibilitatea, la cerere, să facă comentarii cu privire la informaţiile din proiectele de rapoarte.
Art.71. – (1) În cazul accidentelor sau a incidentelor pentru care OIFR ia decizia de
deschidere a unei investigaţii, amploarea investigaţiilor şi procedura de urmat în desfăşurarea
acestor investigaţii este determinată de OIFR, ţinând seama de principiile şi obiectivele
investigaţiei.
(2) În cadrul investigării accidentelor, până la finalizarea raportului de investigare asupra
accidentului, OIFR poate emite un raport preliminar, în maximum 30 de zile de la data producerii
accidentului.
(3) Atunci când, în desfăşurarea acţiunii de investigare a accidentelor, sunt identificate
situaţii care pot afecta în mod direct siguranţa feroviară, raportul preliminar va fi emis pe măsură ce
informaţiile sunt disponibile în cel mai scurt timp posibil.
Art.72. – (1) Finalizarea investigării se va face prin întocmirea unui raport de investigare
asupra accidentului/incidentului şi stabilirea încadrării finale a accidentului/incidentului.
(2) Raportul de investigare descrie obiectivele investigaţiei şi cuprinde, dacă este cazul,
recomandări de siguranţă. Acesta se întocmeşte conform modelului din anexa V şi face parte din
dosarul de investigare.
(3) Dosarul de investigare se întocmeşte într-un singur exemplar, trebuie să conţină piesele
prevăzute în anexa IV, iar filele să fie numerotate.
Art.73. – (1) Finalizarea investigării accidentelor şi incidentelor, respectiv întocmirea
dosarului de investigare se va efectua la următoarele termene:
a) în cazul accidentelor inclusiv cele grave, în cel mai scurt timp posibil de la data
producerii acestuia fără a depăşi termenele legale de prescriere a faptelor, dar nu mai
mult de 12 luni;
b) în cazul incidentelor, în cel mai scurt timp posibil şi cel târziu la 10 zile lucrătoare de
la data producerii incidentului.
(2) Atunci când investigarea nu este efectuată de către OIFR depăşirea termenului de
finalizare a investigării incidentului se admite o singură dată şi va fi solicitată conducătorului
structurii teritoriale a ASFR, pe raza căruia s-a produs incidentul. Conducătorul structurii teritoriale
a ASFR pe raza căruia s-a produs incidentul stabileşte şi aprobă durata de depăşire a termenului de
finalizare a dosarului de investigare, care nu va fi mai mare de 10 de zile lucrătoare.
SECŢIUNEA a 3 – a
Finalizarea dosarului de investigare a incidentelor
atunci când există divergenţe între membrii comisiei de investigare
20
Art.74. – (1) Atunci când există divergenţe între membrii comisiei de investigare, în legătură
cu stabilirea cauzei producerii incidentului produs pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu
metroul, finalizarea raportului de investigare asupra incidentului se face de către OIFR. În acest
scop investigatorul principal, transmite cererea scrisă la care se anexează dosarul de investigare,
însoţit de divergenţele dintre membrii comisiei de investigare. După aceasta, comisia îşi încetează
activitatea.
(2) Pentru cazul prevăzut la alin.(1), o nouă comisie de investigare se numeşte de către
directorul OIFR. Comisia va analiza dosarul de investigare primit şi, dacă este cazul, va solicita
documente şi/sau declaraţii/relaţii scrise suplimentare. De asemenea, pentru clarificarea
divergenţelor şi finalizarea dosarului de investigare, se pot solicita relaţii scrise membrilor comisiei
de investigare, care nu au finalizat raportul de investigare.
(3) După finalizare, raportul de investigare va fi returnat operatorului economic care
desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, pentru
realizarea măsurilor prevăzute la art.78, fără a depăşi termenele prevăzute la art. 73 alin.(1) lit.a).
21
SECŢIUNEA a 4 – a
Transmiterea rapoartelor de investigare
Art.75. – (1) Rezultatul investigaţiei accidentelor sau incidentelor, face obiectul raportului
de investigare asupra accidentelor şi incidentelor, întocmit în funcţie de gravitatea accidentului sau
incidentului. Rapoartele descriu obiectivele investigaţiilor şi cuprind, dacă este cazul, recomandări
de siguranţă.
(2) OIFR publică raportul final în Buletinul AFER şi pe site-ul său din cadrul AFER, în cel
mai scurt timp posibil şi cel târziu la 12 luni de la data accidentului/incidentului. Raportul de
investigare, inclusiv recomandările de siguranţă, sunt comunicate operatorilor economici care
desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul implicaţi,
ASFR, victimelor şi rudelor acestora, proprietarilor bunurilor deteriorate, producătorilor, serviciilor
de urgenţă implicate, reprezentanţilor personalului şi utilizatorilor acestora şi, după caz,
organismelor şi părţilor în cauză din alte state membre ale Uniunii Europene.
(3) OIFR publică în fiecare an în Buletinul AFER şi pe site-ul său din cadrul AFER, cel
târziu până la data de 30 septembrie, un raport anual descriind investigaţiile desfăşurate în anul
precedent, recomandările de siguranţă emise şi măsurile luate în conformitate cu recomandările
emise anterior.
Art.76. – (1) O recomandare de siguranţă formulată de OIFR în raportul de investigare
prevăzut la art. 72 nu creează în nici un caz o prezumţie de vinovăţie sau de răspundere civilă
pentru un accident sau incident.
(2) Recomandările sunt adresate ASFR şi, atunci când este necesar din cauza caracterului
recomandării, altor organisme sau autorităţi din România ori altor state membre ale Uniunii
Europene. Recomandările de siguranţă emise de OIFR sunt aduse şi la cunoştinţa operatorilor
economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau cu metroul interesaţi, de către
emitent.
(3) Toate recomandările de siguranţă care pot fi urmate, sunt luate în considerare, analizate,
identificate măsurile ce trebuie luate şi efectuată planificarea implementării acestora.
(4) ASFR şi alte autorităţi sau organisme ori, dacă este cazul, alte state membre ale Uniunii
Europene cărora li s-au adresat recomandări raportează cel puţin anual OIFR cu privire la măsurile
luate sau planificate a fi luate drept consecinţă a recomandării.
Art.77. – După finalizarea investigării accidentelor/incidentelor de către comisiile de la
anexa III, investigatorul principal transmite imediat, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare, câte o
copie a raportului de investigare, operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport
implicaţi în producerea accidentului/incidentului, ASFR şi OIFR, pentru luarea la cunoştinţă a
cauzelor producerii accidentului/incidentului şi a eventualelor măsuri stabilite;
Art.78. – (1) Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată
sau pe reţeaua de transport cu metroul, după ce au primit câte o copie a raportului de investigare
asupra accidentului/incidentului vor proceda, după caz la:
a) efectuarea cercetării disciplinare a personalului propriu, conform prevederilor Legii
nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificătrile şi completările ulterioare, în sarcina
căruia angajatorul a stabilit vinovăţie faţă de cauza producerii
accidentului/incidentului;
b) efectuarea cercectării disciplinare a personalului propriu, în sarcina căruia
angajatorul a stabilit vinovăţii, fără legătură directă cu cauza producerii
accidentul/incidentul;
c) recuperarea pagubelor materiale, înregistrate în urma producerii
accidentului/incidentului.
(2) Concluziile rezultate în urma cercetării disciplinare se transmit investigatorului principal.
Art.79. – După analizarea raportului de investigare asupra incidentelor, investigate de către
comisiile prevăzute la anexa III – „incidente produse în activitatea de manevră – grupa B”, respectiv
22
„alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară – grupa C” ASFR poate dispune
efectuarea unei inspecţii de stat dacă se identifică neconcordanţe între constatările consemnate în
nota de constatare întocmită ca urmare a inspecţiei de stat prevăzută la art.58 alin.(3) şi conţinutul
raportului de investigare, stabilind măsuri în consecinţă.
Art.80. – (1) Originalele dosarelor de investigare a accidentelor/incidentelor se păstrează la
OIFR sau la structurile organizatorice cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din care face parte
investigatorul principal, după caz.
(2) Câte o copie a raportului de investigare a incidentelor, altele decât cele investigate de
OIFR, se păstrează la structurile organizatorice cu responsabilităţi privind siguranţa circulaţiei
feroviare ale operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar implicaţi în
producerea incidentelor.
Art.81. – Pentru accidentele şi incidentele investigate de către OIFR, acesta va proceda la:
a) publicarea raportului de investigare asupra accidentului/incidentului produs pe calea
ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul în buletinul AFER şi pe site-ul propriu,
din cadrul AFER, în cel mai scurt timp posibil şi cel târziu la 12 luni de la data
producerii accidentului/incidentului;
b) comunicarea raportului de investigare operatorilor economici care desfăşoară
operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul şi după
caz, organismelor şi părţilor în cauză din alte state membre ale Uniunii Europene;
c) transmiterea către Agenţia Feroviară Europeană a unei copii a raportului de
investigare a accidentului/incidentului, excepând rapoartele de investigare a
accidentelor/incidentelor produse pe reţeaua de transport a metroului.
SECŢIUNEA a 5 – a
Dispoziţii pentru cazuri speciale
Art.82. – În cazul în care, la producerea accidentelor/incidentelor a fost implicat şi personal
care face parte din unităţi militare, investigatorul principal va solicita unităţii militare respective
participarea unui reprezentant ca membru în comisia de investigare. Investigarea şi aplicarea
recomandărilor se va face potrivit prevederilor prezentului regulament.
CAPITOLUL VI
Înlăturarea urmărilor accidentelor şi incidentelor
Secţiunea 1
Înlăturarea urmărilor accidentelor şi incidentelor
pe infrastructura feroviară
Art.83. – (1) Persoanele împuternicite ale OIFR, Parchetului, Ministerului Administraţiei şi
Internelor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Gărzii
Naţionale de Mediu, îşi încheie examinările la locul accidentului/incidentului în cel mai scurt timp
posibil, pentru a permite operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar să
acţioneze astfel ca operaţiile de înlăturare a urmărilor produse de accidentul/incidentul şi de
restabilire a circulaţiei trenurilor să poată începe în cel mai scurt timp posibil.
(2) Începerea operaţiunilor de înlăturare a urmărilor produse de accidentul/incidentul şi de
restabilire a circulaţiei trenurilor, va fi dispusă de către investigatorul principal.
Art.84. – (1) Pentru accidentele/incidentele produse pe infrastructura feroviară publică, la
care înlăturarea urmărilor nu necesită mijloace de intervenţie şefii subunităţilor care se află la locul
23
producerii acestora, după examinarea situaţiei de pe teren, în afara obligaţiilor prevăzute la capitolul
IV, din prezentul regulament, iau măsuri pregătitoare în vederea restabilirii circulaţiei trenurilor.
(2) Atunci când accidentele/incidentele nu s-au produs pe infrastructura feroviară publică,
atribuţiile prevăzute la alin.(1) revin conducătorului subunităţii operatorului economic care
desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sau responsabilului cu siguranţa circulaţiei feroviare.
Art.85. – Pentru accidentele/incidentele,la care înlăturarea urmărilor necesită mijloace de
intervenţie, restabilirea circulaţiei trenurilor se face după un plan stabilit de către reprezentantul
operatorului economic pe a cărui infrastructură feroviară s-au produs acestea, împreună cu
conducătorul mijlocului de intervenţie.
Art.86. – La solicitarea reprezentantului menţionat la art.85, toţi operatorii economici care
desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sunt obligaţi să participe, cu personal şi mijloace, la
înlăturarea urmărilor accidentului/incidentului şi la restabilirea circulaţiei trenurilor.
Secţiunea 2-a
Înlăturarea urmărilor accidentelor şi incidentelor produse
pe reţeaua de transport a metroului
Art.87. – (1) După efectuarea constatării prealabile, securizarea zonei şi conservarea
reperelor necesare investigării de către echipa de constatare prealabilă, persoanele împuternicite ale
OIFR Parchetului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Gărzii Naţionale de Mediu, îşi încheie examinările la locul
accidentului/incidentului în cel mai scurt timp posibil, astfel încât operaţiile de înlăturare a
urmărilor produse de accidentul/incidentul şi de restabilire a circulaţiei trenurilor de metrou să poată
începe în cel mai scurt timp posibil.
(2) Începerea acţiunilor de înlăturare a urmărilor produse de accidentele sau incidentele se
poate face numai cu aprobarea investigatorului principal.
Art.88. – Personalul care participă la lucrările de înlăturare a urmărilor nu va părăsi locul
producerii accidentului sau incidentului fără aprobarea dispecerului central.
CAPITOLUL VII
Evidenţa şi statistica accidentelor şi incidentelor
Art.89. – (1) Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sunt
obligaţi să ţină evidenţa accidentelor şi incidentelor în care este implicat şi să completeze Registrul
pentru evidenţa accidentelor şi incidentelor, al cărui model este prevăzut în anexa VI.
(2) Acest registru se află la structurile organizatorice cu responsabilităţi în siguranţa
circulaţiei feroviare, precum şi la nivelul subunităţilor din cadrul operatorului economic.
(3) Cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) se vor înregistra în statistica operatorilor
economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, pe a cărui rază de activitate s-au produs
accidentele/incidentele.
Art.90. – (1) Lunar, trimestrial, semestrial şi anual, compartimentele centrale şi teritoriale de
siguranţa circulaţiei ale operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar
întocmesc statistica accidentelor şi incidentelor pe formularul tip, prevăzut în anexa VII.
(2) Un exemplar al acestor evidenţe statistice se transmite la ASFR şi la OIFR.
Art.91. – Pe baza statisticilor primite de la operatorii economici care desfăşoară operaţiuni
de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, ASFR întocmeşte periodic
evidenţa şi statistica accidentelor şi incidentelor produse pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu
metroul din România.
24
Art.92. – Furnizarea datelor statistice pentru Comisia Naţională de Statistică şi pentru
organismele feroviare internaţionale, privind accidentele şi incidentele produse pe căile ferate şi pe
reţeaua de transport cu metroul din România, se face numai de către ASFR.
25
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
Art.93. – La cererea scrisă a organelor de specialitate, legal abilitate, ale autorităţilor
publice, rapoartele de investigare întocmite în urma producerii accidentelor şi incidentelor, pot fi
puse la dispoziţia acestora, în original sau în copie, conform reglementărilor legale.
Art.94. – Situaţiile în care investigatorilor principali sau membrilor comisiei de investigare
nu li se acordă de către operatorii economici, cât mai repede posibil:
a) acces la locul accidentului sau incidentului, precum şi la vehiculele feroviare
implicate, infrastructura aferentă şi instalaţiile de control al traficului şi de
semnalizare;
b) dreptul de a întocmi imediat o listă a probelor şi a îndepărtării controlate a
vehiculelor feroviare, instalaţiilor sau componentelor infrastructurii în vederea
examinării sau analizei;
c) accesul la/şi utilizarea conţinutului aparatelor de înregistrare de bord şi a
echipamentelor de înregistrare a mesajelor verbale şi de înregistrare a funcţionării
sistemului de semnalizare şi control al traficului;
d) accesul la rezultatele examinării corpurilor victimelor;
e) accesul la rezultatele examinării personalului trenului şi a altui personal feroviar
implicat în accident sau incident;
f) posibilitatea chestionării personalului feroviar implicat şi a altor martori;
g) accesul la orice informaţii relevante sau înregistrări deţinute de operatorii economici
care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu
metroul implicaţi,
constitue fapte contravenţionale şi se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 5.000 –
15.000 lei, de către personalul desemnat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
Art.95. – Anexele I – VII fac parte integrantă din prezentul regulament.
26
Anexa I
la Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor,
de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei pe căile ferate
şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
Modelul şi conţinutul
formularului1 „RAPORT DE EVENIMENT”
fig. 1 – formularul „Raport de Evaniment” – pagină
fig. 2 – formularul „Raport de Evaniment” – contrapagină
NOTE
1 – formularul trebuie să fie de format A5, cuprins într-un carnet de minimum 50 file;
2 – se va completa denumirea operatorului economic de care aparţine salariatul care completează
formularul „Raportul de Eveniment”;
3 – se va completa, dacă este cazul, denumirea subunităţii de care aparţine salariatul care
completează formularul „Raportul de Eveniment”;
4 – se vor completa, dacă este cazul, datele solicitate privind operatorul economic căruia îi este
adresat „Raportul de Eveniment”, precum şi ale persoanei care a primit formularul în cauză.
continuare:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Semnătura,
Denumire operator economic2 ……………………………… Denumire operator economic/subunitatea4 ……………..
Subunitatea3 ………………………………………………………. Primit ……………………………………………………………….
Funcţia ……………………………………………………………..
Semnătura
L.S.
RAPORT DE EVENIMENT
Nr. …………………
din data ….. / …… / ……………..
Subsemnatul _________________________, funcţia _________________________________, raportez următoarele:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
27
Anexa II A
la Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor,
de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei pe căile ferate
şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
FIŞA DE AVIZARE
A ACCIDENTULUI/INCIDENTULUI
PRODUS PE CALEA FERATĂ
1.Număr, data, ora avizării/Număr confirmare primire avizare
2.Revizor de serviciu structura teritorială/Revizor de serviciu structura centrală
administrator/gestionar/inspector de stat teritorial de serviciu de la ASFR
_____________________________/____________________________/______________________
3.Data______________ora ___________ primirii avizării
4.Avizare Operatori economici implicaţi ______________________________________________
5.Locul producerii accidentului/incidentului (linie curentă, km, staţie etc.)
________________________________________________________________________________
6.Data___________ ora _______________ producerii accidentului/incidentului
7.Încadrarea preliminară a accidentului/incidentului
art.______grupa______punct_______
8. Descriere _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Locomotive avariate____________________ nr.loc.____________________________________
10. Mecanic locomotivă_________________mecanic ajutor________________________________
Depoul de care aparţin __________________________________________________________
11.Şef manevră(şef tren)____________________________________________________________
Manevrant vagoane (conductor tren)___________________________________________________
Subunitatea de care aparţin ______________________________________________________
12.Vagoane avariate_________________stare (încărcate/goale)______________________
28
13.Numărul vagonului_______________________
14.Linii închise________________________________de la ora_________la ora_______________
15.Morţi ________________________Răniţi ___________________________________________
16.Mijloace de ajutor solicitate (data, ora solicitării)______________________________________
17.Mijloace de ajutor îndrumate (data, ora îndrumării)____________________________________
18.Avizarea reprezentanţilor teritoriali ai organelor din cadrul parchetelor, poliţiei, inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă, salvării, gărzii de mediu, etc.___________________________________
________________________________________________________________________________
Semnătura,
…………………………….
29
Anexa II B
la Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor,
de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei pe căile ferate
şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
FIŞA DE AVIZARE
A ACCIDENTULUI/INCIDENTULUI
PRODUS PE REŢEAUA DE TRANSPORT CU METROUL
□ Accident
□ Incident
□ Accident de muncă
□ Început de incendiu; Inundaţii
□ Perturbaţii majore în circulaţia TEM (peste15 min)
(se va bifa fapta în pătrăţel)
Nr. de avizare …………………/…………………………….. Dispecer Central: ………………………………………….
(data, ora transmiterii) (numele, prenumele)
Avizarea reprezentanţilor ISF, OIFR, Procuratură, Inspectoratului teritorial PM, Pompieri, ISU, etc.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data, ora producerii: ………………………………………………………………………………………………………………
Locul (staţia, linia curentă, relaţia, linia de manevră, depoul): …………………………………………………….
Fir. …………………………………………………
Mecanic …………………………………………., Mecanic ajutor ……………………………………………………………
Tren nr. ……………………….. trasa ………………………………..
Depăşiri a intervalului de circulaţie : ………………………………………………………………………………………..
Încadrarea preliminară a accidentului/incidentului: ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descrierea: …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pagube materiale: DA / NU
Victime materiale: DA / NU
Material rulant afectat: …………………………………………………………………………………………………………..
Linii închise: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Macazuri afectate: ………………………………………………………………………………………………………………..
Instalaţii scoase din funcţiune: ………………………………………………………………………………………………..
Personal din conducerea operatorului economic care desfăşoară
operaţiuni de transport cu metroul avizat: ………………………………………………………. ora ……………..
Personal din serviciul S.C.M.C.M. avizat: ………………………………………………………… ora ……………….
Mijloace de ajutor solicitate: …………………………………………………………………………………………………..
DISPECER CENTRAL
33
ANEXA III
la Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor,
de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
COMPONENŢA COMISIILOR DE INVESTIGARE A ACCIDENTELOR ŞI INCIDENTELOR
CLASIFICAREA ACCIDENTELOR
ŞI INCIDENTELOR
NUMIREA COMISIEI DE
INVESTIGARE COMPONENŢA COMISIEI DE INVESTIGARE OBSERVAŢII
ACCIDENTE GRAVE
Accidente grave
Investigatorul principal şi membrii comisiei de investigare pot fi numiţi prin Ordin al Ministrului
Transporturilor şi Infrastructurii, la propunerea directorului OIFR. Atunci când nu se emite un Ordin al
Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, numirea se face de către directorul OIFR.
La locul producerii
accidentului grav vor
fi prezente conducerile
operatorilor economici
care desfăşoară
operaţiuni de transport
feroviar implicaţi în
producerea
accidentului grav,
pentru luarea
măsurilor de înlăturare
a urmărilor şi de
redeschidere a
circulaţiei
ACCIDENTE
Accidente încadrate la art. 7,
alin. (1), lit. a), b) care nu se
încadrează ca accidente grave,
c)1 e)
Investigatorul principal şi membrii comisiei de investigare sunt numiţi de către directorul OIFR.
La locul producerii
accidentului vor fi
prezente conducerile
operatorilor economici
care desfăşoară
operaţiuni de transport
implicaţi în producerea
accidentului, pentru
luarea măsurilor de
înlăturare a urmărilor
şi de redeschidere a
circulaţiei.
33
CLASIFICAREA ACCIDENTELOR
ŞI INCIDENTELOR
NUMIREA COMISIEI DE
INVESTIGARE COMPONENŢA COMISIEI DE INVESTIGARE OBSERVAŢII
Accidente încadrate la art. 7,
alin. (1), lit. c)2 şi d) Nu se procedează la investigarea acestor accidente, conform prevederilor prezentului regulament.
La locul producerii
accidentului va fi
prezent seful staţiei al
administratorului /
gestionarului de
infrastructură şi şefii
subunităţilor implicate
sau, după caz,
conducătorul
operatorului economic.
INCIDENTE
Incidente produse în
circulaţia trenurilor
Grupa A Investigatorul principal numeşte, în
scris, comisia de investigare, după
consultarea în prealabil cu conducătorii
structurilor teritoriale cu responsabilităţi
în siguranţa feroviară, din cadrul
operatorilor economici care desfăşoară
operaţiuni de transport căile ferate
şi pe reţeaua de transport cu metroul
implicaţi în producerea incidentului.
Investigator pricipal: personal din cadrul Organismului de
Investigare Feroviar Roman responsabil de organizarea,
conducerea şi controlul desfăşurării investigaţiei;
Membri:
– personal din cadrul structurilor organizatorice cu responsabilităţi
în siguranţa feroviară din cadrul operatorilor economici implicaţi
în producerea incidentului;
– reprezentanţi de specialitate în domeniile de activitate
feroviarădin cadrul operatorilor economici implicaţi în
producerea incidentului.
La locul producerii
incidentului (în funcţie
de urmările avute) vor
fi prezente conducerile
operatorilor economici
care desfăşoară
operaţiuni de transport
căile ferate şi pe
reţeaua de transport cu
metroul implicaţi în
producerea
incidentului, pentru
luarea măsurilor de
înlăturare a urmărilor
şi de redeschidere a
circulaţiei.
33
CLASIFICAREA ACCIDENTELOR
ŞI INCIDENTELOR
NUMIREA COMISIEI DE
INVESTIGARE COMPONENŢA COMISIEI DE INVESTIGARE OBSERVAŢII
Incidente produse
în activitatea de manevră
Grupa B
Incident produs pe infrastructura
feroviară publică
Investigatorul principal convoacă, în
scris, comisia de investigare, după
consultarea în prealabil cu conducătorii
structurilor teritoriale cu responsabilităţi
în siguranţa feroviară, din cadrul
operatorilor economici care desfăşoară
operaţiuni de transport căile ferate
şi pe reţeaua de transport cu metroul
implicaţi în producerea incidentului
feroviar.
Investigator principal: conducătorul structurii teritoriale cu
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din cadrul deţinătorului de
infrastructură publică pe a cărei rază de activitate s-a produs
incidentul.
Membri: Reprezentanţi de specialitate în domeniile de activitate
feroviară din cadrul operatorilor economici care desfăşoară
operaţiuni de transport căile ferate şi pe reţeaua de transport cu
metroul implicaţi în producerea incidentului.
La locul producerii
incidentului (în funcţie
de urmările avute) vor
fi prezente conducerile
operatorilor economici
care desfăşoară
operaţiuni de transport
căile ferate şi pe
reţeaua de transport cu
metroul implicaţi în
producerea
incidentului, pentru
luarea măsurilor de
înlăturare a urmărilor
şi de redeschidere a
circulaţiei.
Incident produs pe infrastructura
feroviară privată
Investigator principal: conducătorul structurii cu responsabilităţi în
siguranţa feroviară din cadrul deţinătorului de infrastructură
feroviară privată pe a cărei rază de activitate s-a produs incidentul.
Membri: Reprezentanţi de specialitate în domeniile de activitate
feroviară din cadrul operatorilor economici care desfăşoară
operaţiuni de transport feroviar implicaţi în producerea
accidentului.
Incident produs pe reţeaua feroviară
a metroului
Investigator principal: conducătorul compartimentului de siguranţa
circulaţiei trenurilor din cadrul operatorului economic care
efectuează operaţiuni de transport cu metroul.;
Membri: Revizori de specialitate şi reprezentanţi de specialitate în
domeniile de activitate de transport din cadrul operatorului
economic care efectuează operaţiuni de transport cu metroul.
Alte incidente produse în
legătură cu siguranţa feroviară
Grupa C
Investigarea se face de către personal numit de angajatorul personalului implicat în producerea incidentului.
NOTĂ:
– lit.c)1 – numai cazurile prevăzute la art. 42 alin.(2)
– lit.c)2 – excepţie cazurile prevăzute la art. 42 alin.(2)
– comisiile de investigare pot fi completate în cazul în care în timpul investgaţiei acest fapt devine necesar şi cu alţi specialişti sau experţi care nu au fost numiţi iniţial. Completarea
comisiei poate fi făcută numai de cel ce a aprobat componenţa iniţială, lapropunerea investigatorului pricipal.
30
Anexa IV
la Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor,
de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei pe căile ferate
şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
Piese conţinute de dosarul de investigare
1. Raportul de investigare asupra accidentului/incidentului;
2. Copia fişei de avizare accidentului/incidentului;
3. Procesul verbal de constatare întocmit de către şeful staţiei sau înlocuitorul său împreună cu
şefii subunităţilor care au participat la primele constatări sau de către comisia de investigare
preliminară pentru reţeaua feroviară a metroului, după caz;
4. Rezultatele verificării stării fizice a personalului care are legătură cu producerea
accidentului/incidentului privind consumul de băuturi alcoolice – efectuată de şeful staţiei sau al
subunităţii în care s-a produs accidentul/incidentul sau, după caz, întocmit de comisia de
investigare preliminară pentru reţeaua de transport a metroului (proces-verbal de verificare cu
fiola alcooltest şi rezultatele stabilirii alcoolemiei – atunci când acesta există);
5. Procesele verbale încheiate în urma constatărilor pentru fiecare specialitate în parte de către
membrii comisiei de investigare;
6. Devizele pentru repararea infrastructurii feroviare şi a vehiculelor feroviare deraiate sau avariate
în urma accidentului/incidentului, devize pentru mijloacele de intervenţie, dacă este cazul,
devize pentru lucrări de restabilire a circulaţiei trenurilor, devize pentru expertizele solicitate
conf art. 44 (1) lit. c);
7. Schiţele, fotografiile, înregistrările video şi/sau audio, referitoare la accidentul/incidentul, dacă
este cazul;
8. Foaia de parcurs a locomotivei sau a automotorului care a remorcat trenul respectiv, în copie,
certificată prin semnătură şi ştampilă de către şeful subunităţii de tracţiune;
9. Benzile/înregistrările de vitezometru şi procesele verbale de citire a acestora;
10. Documentele şi evidenţele privind desfăşurarea activităţilor de exploatare a infrastructurii
feroviare – întreţinere, reparaţie şi urmărire în timp, evidenţele de mişcare de la staţii, halte de
mişcare, posturi de macazuri şi posturi de mişcare în linie curentă, în copii, certificate prin
semnătură şi ştampilă de către şefii de subunităţi;
11. Extrase din reglementări specifice şi din planul tehnic de exploatare al staţiei, RTE al LFI,
autorizatia de exploatare a LFI si contractul de exploatare, dacă este cazul;
12. Dovada de înştiinţare a reprezentantului operatorului economic implicat în producerea
accidentului/incidentului, care nu s-a prezentat pentru a participa în comisia de investigare, dacă
este cazul;
13. Fişele pentru accidentaţi (răniţi, morţi), întocmite de către unitatea medicală, care a constatat
starea victimelor;
14. Declaraţiile şi relaţiile scrise ale personalului feroviar implicat în producerea
accidentului/incidentului şi ale martorilor care pot relata împrejurările în care s-a produs
accidentul/incidentul;
15. Actul de numire a membrilor comisiei de investigare a accidentului/incidentului;
16. Copia aprobării cererii de prelungire a termenului de finalizare a dosarului de investigare, dacă
este cazul;
17. Orice alte documente referitoare la investigarea accidentului/incidentului.
31
Anexa V
la Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor,
de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei pe căile ferate
şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
Conţinutul principal
al raportului de investigare asupra accidentelor şi incidentelor
(1) Rezumat
Rezumatul cuprinde o scurtă descriere a accidentului/incidentului, când şi unde a avut loc,
precum şi consecinţele sale.
Acesta prezintă cauzele directe, precum şi factorii care au contribuit la eveniment şi cauzele
subiacente stabilite de investigaţie. Sunt indicate principalele recomandări, precum şi informaţii
privind destinatarii acestora.
(2) Fapte imediate ale accidentului/incidentului
1. Evenimentul:
– data, ora exactă şi locul accidentului/incidentului;
– descrierea evenimentelor şi a locului accidentului, inclusiv eforturile serviciilor de salvare şi de
urgenţă;
– decizia de a lansa o investigaţie, componenţa echipei de investigatori şi desfăşurarea investigaţiei.
2. Circumstanţele accidentului/incidentului:
– personalul şi contractanţii implicaţi şi alte părţi şi martori;
– trenurile şi compoziţia lor, inclusiv numerele de înregistrare ale articolelor ale vehiculelor
feroviare implicate;
– descrierea infrastructurii şi a sistemului de semnalizare – tipuri de şine, macazuri, anclanşare,
semnale, protecţia trenului;
– mijloace de comunicare;
– lucrări desfăşurate la sau în vecinătatea locului accidentului/incidentului;
– declanşarea planului de urgenţă feroviar şi lanţul său de evenimente;
– declanşarea planului de urgenţă al serviciilor publice de salvare, al poliţiei şi al serviciilor
medicale şi lanţul său de evenimente.
3. Pierderi de vieţi omeneşti, persoane rănite şi pagube materiale:
– călători şi terţe persoane, personal, inclusiv contractanţi;
– încărcătură, bagaje şi alte bunuri;
– vehicule feroviare, infrastructură şi mediu.
4. Circumstanţe externe:
– condiţii meteorologice, hidrografice, de vizibilitate şi referinţe geografice.
(3) Înregistrarea investigaţiilor şi anchetelor
1. Rezumatul mărturiilor (sub rezerva protecţiei identităţii persoanelor):
– personal feroviar, inclusiv contractanţi;
– alţi martori.
2. Sistemul de management al siguranţei:
– organizaţia cadru şi modul în care sunt date şi aduse la îndeplinire ordinele;
– cerinţele de personal şi modul de aplicare a acestora;
– rutine pentru controale şi audituri interne, precum şi rezultatele acestora;
– interfaţa dintre diferiţii actori implicaţi în infrastructură.
3. Norme şi reglementări:
– norme şi reglementări comunitare şi naţionale relevante;
– alte norme, precum normele de exploatare, instrucţiunile locale, cerinţele de personal, prescripţiile
de întreţinere şi standardele aplicabile.
4. Funcţionarea materialului rulant şi a instalaţiilor tehnice:
32
– sistem de semnalizare şi de control-comandă, inclusiv înregistrări din aparatele de înregistrare
automată a datelor;
– infrastructură;
– echipamente de comunicaţii;
– vehicule feroviare, inclusiv înregistrări din aparate automate de înregistrare a datelor.
5. Documentaţie privind sistemul de operare:
– măsuri luate de personal pentru controlarea traficului şi semnalizare;
– schimbul de mesaje verbale în legătură cu evenimentul, inclusiv documentaţie din înregistrări;
– măsuri luate pentru protecţia şi salvgardarea locului accidentului/incidentului.
6. Interfaţa om – maşină – organizaţie:
– timp de lucru aplicat personalului implicat;
– circumstanţe medicale şi personale cu influenţă asupra accidentului/incidentului, inclusiv existenţa
stresului fizic sau psihologic;
– proiectarea echipamentului cu impact asupra interfeţei om-maşină.
7. Evenimente anterioare cu caracter similar.
(4) Analiză şi concluzii
1. Descriere finală a lanţului de evenimente:
– stabilirea de concluzii privind evenimentul, pe baza faptelor stabilite la pct. (3).
2. Interpretare şi analiză:
– analiza faptelor stabilite la pct. (3) cu scopul de a trage concluzii cu privire la cauzele
accidentului/incidentului şi performanţele serviciilor de salvare.
3. Concluzii:
– cauze directe şi imediate ale accidentului/incidentului, inclusiv factori care au contribuit la
eveniment legaţi de acţiunile întreprinse de persoane implicate sau starea materialului rulant sau a
instalaţiilor tehnice;
– cauze subiacente referitoare la competenţe, proceduri şi întreţinere;
– cauze primare legate de condiţiile cadrului de reglementare şi aplicarea sistemului de management
al siguranţei.
4. Observaţii suplimentare:
– deficienţe şi lacune constatate în cursul investigaţiei, dar fără relevanţă pentru concluziile asupra
cauzelor.
(5) Măsuri care au fost luate
– Înregistrarea măsurilor deja luate sau adoptate drept consecinţă a evenimentului.
(6) Recomandări
40
Anexa VI A
la Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor,
de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
REGISTRU DE EVIDENŢA ACCIDENTELOR ŞI INCIDENTELOR
Nr.
crt.
AVIZARE
DESCRIEREA
PE SCURT ŞI
ÎNCADRAREA
REPARTIZARE – M, C, T, V, L, I (*) CONSECINŢE
Nr. dosar investigare
Obs.
Data şi numărul telegramei
Data şi locul
producerii
Încadrarea iniţială
/ finală
Descrierea pe scurt
administrator infrastructură feroviară publică
gestionar infrastructură feroviară publică
gestionar infrastructură feroviară privată
operator de transport
feroviar
gestionar de vehicule feroviare
tehnic
altele (**)
Pagube [ lei ] Morţi Răniţi
Data
Locul
Locomotive
Vagoane
Alte vehicule
Linii şi instalaţii
Întârzieri trenuri
Cost intervenţie
Mărfuri
Total
Călători
Personal feroviar
Alte persoane
Călători
Personal feroviar
Alte persoane
Nr.
Lei
Nr.
Lei
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
40
NOTĂ:
(*) – Atunci când evenimentul este produs din cauze tehnice, în una din coloanele 6-10 se va înscrie literele „TEHNIC”, si după caz, una din literele „M”(mişcare),
„C”(comercial), „T”(tracţiune), „V”(vagoane), „L”(linii), „I”(instalaţii), funcţie de ramura implicată, în coloana 11.’’
(**) – Faptele consemnate la art.7 alin. (1), lit. c) şi d).
40
Anexa VI B
la Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor,
de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
REGISTRUL DE EVIDENŢA ACCIDENTELOR ŞI INCIDENTELOR LA METROU
Nr.
crt.
Număr
avizare
Data şi
ora
Locul unde
s-a produs
Încadrarea
accidentului
sau
incidentului
Descrierea
Închideri
circulaţie
Ramura în care s-a produs Urmări
Sancţiuni
disciplinare
Imputări
valori Observaţii
M
M.R.
L.T.
I
Pagube
Morţi
Răniţi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NOTĂ:
(*) – Atunci când accidentul sau incidentul este produs din cauze tehnice, în coloanele 7-10 se vor înscrie literele „TEHNIC”,
sau, după caz, una din literele „M” (mişcare), „M.R.” (material rulant), „L.T.” (linii şi tunele), „I” (instalaţii), în funcţie de ramura implicată.
40
Anexa VII
la Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor,
de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
RAPORT STATISTIC
PRIVIND ACCIDENTELE ŞI INCIDENTELE PRODUSE ÎN LUNA………………ANUL…………
Accidente şi incidente
Încadrarea
accidentelor
şi
incidentelor
Locul unde s-a produs Consecinţe
în circulaţia trenurilor
la manevră
Total
Pagube în lei
Morţi Răniţi
Locomotive
Vagoane
Alte vehicule
Lei
Linie şi instalaţii
Lei
Întârzieri de trenuri
Lei
Cost intervenţie
Lei
Mărfuri
Lei
TOTAL
Lei
Imputabile
Tehnice
Călători
Personal feroviar
Alte persoane
Călători
Personal feroviar
Alte persoane
Nr.
Lei
Nr.
Lei
Lei
Lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Accidente
grave
Art. 7 lit a
Art. 7 lit b
Accidente
Art. 7 lit a
Art. 7 lit b
Art. 7 lit c
Art. 7 lit d
Art. 7 lit e
Total accidente
Incidente
Incidente produse în
circulaţia trenurilor
Grupa A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
40
10
11
12
13
14
Total
Incidente produse în
activitatea de manevră
Grupa B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Alte incidente produse în legătură cu
siguranţa feroviară
Grupa C
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total
Total incidente
Total general

Anunțuri

2 gânduri despre “003-HOTARÂRE a GUVERNULUI pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate si pe reţeaua de transport cu metroul din Romania

  1. mihai

    Din cate am inteles, ”Guvernul Boc,, demis fiind,nu are dreptul de a lua hotarari! gresesc?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s